برنامه ریزی و توسعه گردشگری (JTPD) - واژه نامه اختصاصی