برنامه ریزی و توسعه گردشگری (JTPD) - فرایند پذیرش مقالات