برنامه ریزی و توسعه گردشگری (JTPD) - اخبار و اعلانات