نویسنده = مصطفی محمدی
نقش شبکه‌های اجتماعی بر تبلیغات شفاهی گردشگران

دوره 8، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 89-112

10.22080/jtpd.2019.2270

مصطفی محمدی؛ شکوفه اسدی؛ سپیده خاطری


بررسی کیفیت منابع اطلاعاتی چاپی گردشگری از دیدگاه گردشگران خارجی (مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 5، شماره 19، اسفند 1395، صفحه 58-74

10.22080/jtpd.2017.1430

 سیدمحمود حسینی امیری؛ مصطفی محمدی؛ نصرت ا... غلامی فرد


مدل سازی محصول خلاق گردشگری: بسط مدل 4پی (افراد، فرآیند، مکان و محصول)

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 179-201

مصطفی محمدی؛ سید محمد میرتقیان رودسری