کلیدواژه‌ها = صنعت گردشگری
بررسی جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام ایران: رویکرد نظریه شبکه

دوره 11، شماره 41، تیر 1401، صفحه 43-72

10.22080/jtpd.2022.23165.3665

پرویز رستم زاده؛ زینب یادگار؛ ابراهیم هادیان؛ روح اله شهنازی


طراحی و تبیین الگوی کسب و کارهای گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

دوره 10، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 219-244

10.22080/jtpd.2021.19291.3329

علی طیبی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ محمد تقی امینی؛ یزدان شیرمحمدی


عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در صنعت گردشگری

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 27-41

10.22080/jtpd.2020.17941.3203

زینت شریعتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ ابوالحسن حسینی


بررسی و اولویت بندی محدودیت های گردشگران کره ای در ایران

دوره 5، شماره 19، اسفند 1395، صفحه 33-57

10.22080/jtpd.2017.1429

مهدی کروبی؛ اسماعیل قادری؛ امین سلطانی هوراند؛ نسیم محمدیان محمودجیق


مدل سازی محصول خلاق گردشگری: بسط مدل 4پی (افراد، فرآیند، مکان و محصول)

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 179-201

مصطفی محمدی؛ سید محمد میرتقیان رودسری


امنیت اجتماعی، ضرورتی در ترویج صنعت گردشگری (مطالعه ی‌ موردی: کلانشهر مشهد)

دوره 3، شماره 11، اسفند 1393، صفحه 76-95

احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان؛ اعظم احمدی


بررسی تأثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 2، شماره 4، خرداد 1392، صفحه 11-28

محمد هوشمند؛ سید مهدی مصطفوی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری،؛ اکرم محقق


واکاوی موانع و محدودیت‌های استقرار بازاریابی رابطه‌مند در صنعت گردشگری با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی فازی

دوره 1، شماره 2، آذر 1391، صفحه 113-130

سید محمد طباطبایی نسب؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ علی زحمت کش سردوراهی