کلیدواژه‌ها = تحلیل بنیادی و تکنیکال
بررسی جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام ایران: رویکرد نظریه شبکه

دوره 11، شماره 41، تیر 1401، صفحه 43-72

10.22080/jtpd.2022.23165.3665

پرویز رستم زاده؛ زینب یادگار؛ ابراهیم هادیان؛ روح اله شهنازی