کلیدواژه‌ها = گردشگری سلامت
سنجش بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 33-53

عظیم زارعی؛ عادل آذر؛ مصطفی رضایی راد


بررسی تاثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سلامت (مورد مطالعه: آبگرم معدنی لاویج)

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 128-145

میثم شیرخدایی؛ محسن علیزاده ثانی؛ فهیمه آملی دیوا


تبیین چرخه‌ی الگوی توسعه‌ی گردشگری سلامت در مناطق روستایی ایران (با تاکید بر چشمه های آب گرم)

دوره 3، شماره 11، اسفند 1393، صفحه 11-32

زهرا گل شیری اصفهانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری


عوامل انگیزشی گردشگری سلامت در چشمه های آب گرم استان مازندران (مطالعه موردی: رامسر و لاویج)

دوره 3، شماره 11، اسفند 1393، صفحه 33-52

محسن علیزاده ثانی؛ بنفشه فراهانی؛ طاهره احمدی خطیر