کلیدواژه‌ها = جامعه میزبان
اولویت‌بندی و مقایسه مؤلفه‌های گردشگری ورزشی پایدار استان گیلان بین گردشگران ورزشی و جامعه میزبان

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 227-244

10.22080/jtpd.2020.19097.3313

جواد ادبی؛ طاهره ندایی؛ حسین علیمحمدی؛ مهدی فتاح زده فشخامی