تحلیل محتوای کتاب‌های درسی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مؤلفه‌های آموزش گردشگری

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 1-19

10.22080/jtpd.2019.13761.2805

ابراهیم صالحی عمران؛ سیده راضیه مهدی پور میر؛ صادق صالحی؛ میمنت عابدینی بلترک


تبیین پیشران‌های تحول اکوسیستم کارآفرینی مهمان‌نوازی و گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان بندر انزلی)

دوره 11، شماره 41، تیر 1401، صفحه 7-41

10.22080/jtpd.2022.22861.3649

سعیده اسماعیلی؛ اسماعیل قادری؛ فاطمه یاوری گهر؛ مجید یاسوری


جایگاه نظام علمی گردشگری: از رویکرد رشته ای تا میان رشته ای

دوره 4، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 8-28

محمود ضیایی؛ نیلوفر عباس پور


نوع‌شناسی مشتری و نقش آن در نوآوری در هتل‌ها (مورد مطالعه: هتل‌های اردبیل)

دوره 4، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 8-23

نورمحمد یعقوبی؛ حبیب ابراهیم‌پور؛ ولی نعمتی


تأثیر نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای درحال توسعه منتخب

دوره 5، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 8-30

ابوالفضل شاه آبادی؛ فریبا مهری تلیابی


منازعۀ معنا در میدان گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران شهر سنندج)

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 8-28

جمال محمدی؛ کمال خالق پناه؛ الهه غلامی


نقش صنعت گردشگری در ایجاد نابرابری درآمدی در بین استان‌های کشور

دوره 6، شماره 22، آذر 1396، صفحه 8-29

10.22080/jtpd.2017.1703

محمدباقر بهشتی؛ پرویز محمدزاده؛ خلیل قاسملو


تحلیل پراکنش فضایی هتل‌ها نسبت به جاذبه‌های گردشگری درمانی در شیراز

دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 8-25

10.22080/jtpd.2019.2208

محمدحسین سرایی؛ محمد رضا رضایی؛ میثم صفرپور


بررسی تأثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 2، شماره 4، خرداد 1392، صفحه 11-28

محمد هوشمند؛ سید مهدی مصطفوی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری،؛ اکرم محقق


تحلیلی برسیاست‌گذاری گردشگری در ایران

دوره 2، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 11-32

رحیم حیدری چیانه؛ سیده خدیجه رضاطبع ازگمی؛ ناصر سلطانی؛ اکبر معتمدی مهر


برآورد میزان تمایل به پرداخت گردشگران برای خدمات گردشگری مزرعه ای در استان های حاشیه‌ی دریای خزر

دوره 2، شماره 6، آذر 1392، صفحه 11-29

مریم محمودی؛ محمد چیذری؛ خلیل کلانتری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ محمد خداوردی زاده


اثر گردشگری بر توسعه‌ی انسانی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 11-24

احمد جعفری صمیمی؛ شیما خبره


توسعه‌ی پایدار گردشگری از دیدگاه دو مکتب ایده‌آلیسم و پراگماتیسم

دوره 3، شماره 8، خرداد 1393، صفحه 11-30

محمود ضیایی؛ ابتهال زندی؛ نیلوفر عباس‌پور؛ مرجان عبدی