الزامات فضایی توسعة خوشه‌های خلاق و رقابت‌پذیرِ گردشگری-فرهنگی (شهرک‌های رسانه‌ای)؛ مورد پژوهی منطقة کلان‌شهری تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشجوی انفورماتیک شهری دانشگاه نورت ایسترن بوستون و دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای،

چکیده

در عصر جهانی‌شدن، توسعة خوشه‌های خلّاق فرهنگی-گردشگری به‌مثابه یکی از پیشران‌های اصلی توسعة فضایی و رقابت‌پذیری منطقه‌ای معرفی شده است؛ موضوعی که در ایران مغفول واقع شده و یا کم‌تر بدان پرداخته شده است. در این راستا و برمبنای مدل توسعة خوشه‌ای پورتر و لینگل، پژوهش کوشیده است با استفاده از روش مصاحبه عمیق با دست‌اندرکاران صنعت سینمایی و نیز آمیخته‌پژوهیِ مطالعات اسنادی، پیامدهای فضایی خوشه‌های فرهنگی-گردشگری را با تاکید بر خوشه‌ی رسانه‌ای بر توسعة منطقه‌ای کلان‌شهر تهران مورد واکاوی قرار دهد؛ سپس برای تقویت آثار مثبتِ خوشه‌های فرهنگی بر توسعة منطقه‌ای، از طریق مدلِ مکان‌‌گزینی، به پیشنهاد مکان بهینه بپردازد. گام نهایی نیز به پیشنهاد الزامات و راهکارهای برنامه‌ریزانه و ارزش‌‌افزا برای اثرگذاری صنعت سینما بر توسعة فضایی و رقابت‌پذیری تهران اختصاص یافته است. به عنوان دستاورد پژوهش، رقابت‌پذیری منطقة کلان‌شهری تهران به واسطة شهرک‌های سینمایی برمبنای تحقق کامل الزامات و اصول خوشه‌های خلاق فرهنگی و نیز مکان‌یابی صحیح میسر خواهد شد.
به‌عنوان خروجی مدل مکانی، شهرستان تهران با اختلاف بسیار بالا به عنوان اولویت اول استقرار و درون آن اراضی عباس‌آباد و فرودگاه قلعه مرغی به عنوان اولویت‌های برتر مکانی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


 1. Arnoud, L., & Cornford, J. (2000). Regional institutions and knowledge–tracking new forms of regional development policy.Geoforum, 31(2).

  Bille, T., & Schulze, G. (2006). Culture in Urban and Regional Development. In V. Ginsburgh, & D. Throsby, Handbook of the Economics of Art and Culture (pp. 1051-1099). Elsevier.

  Cagmani, R., & Capello, R. (2000). The role of inter-SME networking and links in innovative high-technology milieux. In D. Keeble, & F. Wilkinson, High-technology Clusters, Networking and Collective Learning in Europe. Ashgate.

  Camagni, R. (1991). Innovation networks: Spatial perspectives. Belhaven Press.

  Camagni, R. (1995). The concept of innovative milieu and its relevance for public policies in European lagging regions. Regional science, 74(4), 317-340.

  Cumbers & MacKinnon,. (2004). Introduction: clusters in urban and regional development. Urban Studies, 41(5/6), 959-969.

  Davies & Ellis,. (2000). Porter’s competitive advantage of nations: time for the final judgement? Journal of Management Studies, 37(8), 1189 - 1214.

  Epstein, E. (2012). The Hollywood Economist 2.0: The Hidden Financial Reality Behind the Movies. Melville House; Reprint edition.

  Eraydin, A., & Armatli-Köroğlu, B. (2005). Innovation, networking and the new industrial clusters: the characteristics of networks and local innovation capabilities in the Turkish industrial. Entrepreneurship & Regional Development, 17(4), 237-266.

  Evans, G. (2005). From Cultural Quarters to Creative Clusters: Creative Spaces in the New City Economy. Stockholm: Institute of Urban History.

  Giuliani, D. (2010). Methods for Detecting Spatial Clustering of Economic Activities Using Micro- Geographic Data. Rome: Faculty of Università degli Studi di Roma.

  Gregory, J. (2016). Creative industries and urban regeneration – The Maboneng precinct, Johannesburg. Local Economy, 31(1-2), 158-171.

  Lengyel, I. (2004). the pyramid model: enhancing regional competitiveness in hungary. Acta Oeconomica, 54(3), 323-342.

  Morgan. (2004). The Role of Regional In- dustry Clusters in Urban Economic Development: An Analysis of Process and Performance. North Carolina State University: Faculty of North Carolina State University.

  porter. (1995). the competitive advantage of the inner city. Harvard Business Review, 73(3).

  Porter, M. (1985). The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NewYork: Free Press.

  Porter, M. (1998). The competitive advantage of nations. New York: Free Press.

  Pratt, A. (2004). Creative cities: the cultural industries and the creative class. Geografiska Annaler, Series B: Human Geography, 90(2), 107-117.

  Scott, A., & Storper, M. (2003). Regions, globalization, development. Regional studies. Regional Studies, 37(6-7), 579-593.

  Skavronska, I. (2017). Creative Industries in Ukraine: Analysis and Prospects of the Development. Economics and Sociology, 10(2), 87-106.

  Stasiulis, N. (2017). The Idea of the Creative Society and the Development of Creative Industries. Economics and Sociology, 10(2), 217-226.

  Vanolo, A. (2015). The Fordist city and the creative city: Evolution and resilience in Turin. City, Culture and Society, 6, 69-74.

  Williams, G. (2011). The Story of Hollywood: An Illustrated History. BL Press.

  Yum, S. (2016). The economic growth of creative industries in the Miami metropolitan area. Creative Industries Journal, 9(2), 130-145.

   

  1. پوراحمد, ا., مهدی, ع., مهدیان, م., میرزایی, ز., & محمدی, آ. (1391). بررسی و تحلیل نقش موزهها در توسعهی گردشگری. مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری, 1(1), 105-128.
  2. رحیمنیا, ف., پورسلیمی, م., & کریمی مزیدی, ا. (1393). تاثیر صادرات نامرئی کالاها و خدمات گردشگری بر اشاعهی فرهنگ (نقش تعدیلگری تصویر ذهنی مقصد گردشگری). مجلهی برنامهریزی و توسعهی گردشگری, 3(11), 96-117.
  3. شاهآبادی, ا., & سیاح, ع. (1392). تاثیر زیرساخت های اقتصادی برگردشگری: رویکرد پانل دیتا مقایسه ی تطبیقی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته. مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری.
  4. لطفی, ص., شهابی شهمیری, م., & نیکبخت, ا. (1395). امکانسنجی کاربست رویکرد کلانشهرهای شبکهای چندمرکزی خلاق در منطقهی کلانشهری مازندران مرکزی. جغرافیا و توسعه(43), 1-18.
  5. ندایی طوسی, س., & شریفزادگان, م. (1394). چارچوب توسعه فضایی رقابتپذیری منطقهای در ایران، موردپژوهی: استانهای 30گانه. نشریه هنرهای زیبا(معماری و شهرسازی), 5-20.
  6. ندایی طوسی, س., & شریفزادگان, م. (1395). سنجش مناسبت به کارگیری مولفههای موفقیت رقابتپذیری توسعه ی منطقهای در ایران. پژوهشهای جغرافیای انسانی, 105-123.
  7.