شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیخ بهایی

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

تصویر مقصد از جمله عوامل مهم مؤثر بر رفتار گردشگر و انتخاب مقصد است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران با استفاده از تکنیک  دلفی فازی انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، با مطالعه‌ی ادبیات موضوع همچنین انجام مطالعه‌ی توصیفی، عوامل مؤثر بر تصویر مقصد شناسایی گردید و با پرسش از خبرگان میزان تاثیر این عوامل بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران بررسی شد. سپس میانگین نظرات خبرگان در مورد هر عامل محاسبه و در قالب اعداد فازی بیان گردید. در نهایت با استفاده از تکنیک دلفی فازی، اتفاق نظر خبرگان در مورد اهمیت هر عامل محاسبه گردید. در این پژوهش پانل دلفی مشتمل بر 12 عضو است که از استادان دانشگاه و متخصصان فعال در حوزه‌ی گردشگری، تشکیل شده است. نتایج تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که فاصله‌ی روانی استنباط شده،گستردگی فعالیت‌های بازاریابی مقصد، انگیزه‌ی سفر، آشنایی با مقصد، تصویر کلان کشور، ریسک ادراک شده و تصویر خاورمیانه  عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی از ایران هستند.

کلیدواژه‌ها