بررسی نگرش روستاییان نسبت به تأثیرات اجتماعی- اقتصادی گردشگری دریاچه‌ای (مورد مطالعه: دریاچه‌های استان فارس)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل

چکیده

دریاچه­ ها یکی از جاذبه­ های با ارزش گردشگری به شمار می‌روند که می­ توانند زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی  هم‌جوار خود را فراهم نمایند. لذا هدف تحقیق حاضر، ارزیابی آثار اقتصادی- اجتماعی گردشگری دریاچه­ ای بر سکونتگاه­ های روستایی پیرامون دریاچه­ ها در استان فارس است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق، شامل تمامی روستاهای همجوار دریاچه­ های استان فارس تا شعاع 2 کیلومتر است، بر این اساس در این پژوهش 46 روستا با 9492 خانوار مورد بررسی قرار گرفته است که با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 368 خانوار به عنوان خانوارهای نمونه تعیین گردید. برای تحقق اهداف مورد نظر، ضمن مطالعات اسنادی، طیف گسترده­ ای از شاخص­ ها با ابعاد اقتصادی، اجتماعی تعیین و در چارچوب مطالعات میدانی (تکمیل پرسش­نامه­ ها و فرم ­های مشاهدات میدانی) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش آماری کندال (Kendall's) در نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته­ های پژوهش مؤید آن است که بین بعد اقتصادی- اجتماعی و طبقات فاصله روستاها از دریاچه­ های مورد مطالعه با توجه به مقدار ضریب همبستگی کندال (410/0-) و سطح خطای کمتر از 01/0 درصد، رابطه منفی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها