تأثیر نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای درحال توسعه منتخب

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

طی چند دهه اخیر صنعت گردشگری به یکی از مهمترین منابع درآمدی کشورها تبدیل شده است. با توجه به تفاوت قابل ملاحظه کشورهای توسعه­ یافته با کشورهای در حال توسعه در جذب عایدات گردشگری بین­ المللی، اقدام به بررسی تأثیر شاخص نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره 2012-2000 نموده­ ایم. یافته­ های تحقیق بیانگر تاثیر مثبت و معنا­دار شاخص نهاد حکمرانی بر درآمد گردشگری کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه دارد. این مطلب بیان­ کننده لزوم حرکت جدی کشورهای در حال توسعه نسبت به بهبود اجزای شاخص حکمرانی است. علاوه بر این یافته­ های تحقیق نشان می­ دهد توسعه زیرساخت فناوری ارتباطات و اطلاعات و سطح آموزش عمومی اثر مثبتی بر درآمد گردشگری بین­ المللی دارد. براساس نتایج ضریب تخمینی شاخص­ مخارج بهداشت بی­ معناست. همچنین نتایج نشان می­ دهد علاوه بر افزایش درآمد سرانه واقعی و جمعیت کشورها و نرخ ارز، زیرساخت­های حمل ونقل از اهمیت بسزایی در جذب گردشگر برخوردارند.

کلیدواژه‌ها