اعتماد نهادی و سرمایه گذاری در واحدهای گردشگری (مطالعه موردی: استان گلستان)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی و سیاسی، دانشگاه گلستان

چکیده

اولین و مهم­ترین عامل در سرمایه­ گذاری توجه به امنیت و اعتماد می­ باشد. اعتماد سرمایه­ گذاران به سازمان­ ها و نهادهای اجتماعی به­ ویژه سازمان­ های بخش دولتی که از آن تحت عنوان «اعتماد نهادی» یاد می­ کنند، نقش بسیار مهمی در گرایش نسبت به سرمایه­ گذاری به ویژه در واحدهای گردشگری دارد. استان گلستان به­ عنوان یکی از استان­ های مقصد گردشگری دارای واحدهای گردشگری متنوعی می­ باشد که سرمایه­ گذاران آن به دلایل مختلف از جمله احساس ناامنی و بی­ اعتمادی با مسائل و مشکلات عدیده­ای مواجه­ اند. هدف اصلی این پژوهش، نشان دادن رابطه بین میزان اعتماد نهادی با سرمایه­ گذاری در واحدهای گردشگری استان گلستان می­ باشد. در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده و در آن برای جمع­ آوری داده­ ها پرسشنامه محقق ساخته به کار گرفته شده است. بر این اساس تعداد 139 پرسشنامه بین سرمایه­ گذاران واحدهای گردشگری توزیع شده و داده­ ها از طریق نرم افزار SPSS مورد پردازش و تحلیل قرار گرفته­ اند. نتایج تحقیق نشان می­ دهد که بین اعتماد نهادی با سرمایه­ گذاری واحدهای گردشگری رابطه معنی­ داری وجود ندارد. همچنین مقایسه گروه­ ها و نهادهای مورد مطالعه نشان می­ دهد که سرمایه­ گذاران به دانشگاه­ ها و مراکز آموزشی، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر اعتماد بیشتری دارند. علاوه بر این، نتایج مطالعه حاضر نشان می­ دهد که بین اعتماد نهادی و نوع واحدهای گردشگری تفاوت معنی­ داری وجود نداشته است. در پایان نیز جهت برنامه­ ریزی بهتر در منطقه مورد مطالعه  پیشنهاداتی از قبیل تقویت امنیت سرمایه­ گذاری، ترغیب سرمایه­ گذاری بخش خصوصی در احداث و توسعه تاسیسات گردشگری، حمایت دولت و ظرفیت­ سازی برای جذب سرمایه در بخش گردشگری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها