اثر گردشگری بر محیط زیست: یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه مازندران

چکیده

در دهه‏ های اخیر رشد صنعت گردشگری یکی از مهم‏ترین عوامل افزایش فعالیت‏ های اقتصادی در جهان بوده است. گستره‎ی صنعت گردشگری بیش از اشتغال‏زایی و اثرات اقتصادی آن است. البته در کنار این موضوع، مسائل ‎زیست‏ محیطی گردشگری نیز همواره مورد توجه بوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر گردشگری بر عملکرد زیست‏ محیطی 55 کشور منتخب در حال توسعه (شامل ایران) و توسعه‎یافته طی دوره‏ی زمانی 2012-2005 است. برای این منظور، از روش داده‏ های تابلویی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تاثیر گردشگری بر محیط ‎زیست کشورهای توسعه ‎یافته مثبت است در حالی که این اثر در کشورهای در حال توسعه منفی می‏ باشد. با توجه به نتایج دیگراین مطالعه، تراکم جمعیتی، شدت انرژی، جمعیت شهرنشینی و ارزش افزوده بخش صنعت اثر منفی و معنادار، درجه‏‏ ی باز بودن تجارت و شاخص توسعه انسانی تاثیر مثبت بر عملکرد زیست‏ محیطی دارند. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، توسعه گردشگری توصیه می‎شود ولی برای توسعه‏ ی گردشگری پایدار، عملکرد زیست‏ محیطی باید در اولویت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها