توسعه‌ی گردشگری شهری با تأکید بر نقش بازارچه‌های مرزی (مطالعه‌ی موردی: بازارچه‌ی مرزی پاوه)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه منطقه‌ای، دانشگاه شیراز

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

4 استادیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان

چکیده

ایجاد بازارچه‌های مرزی، علاوه بر آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ در نیل به توسعه در نواحی مرزی و گسترش ارتباطات فرهنگی و اقتصادی مردم در دو سوی مرزها، زمینه‌های توسعه‌ی انواع گردشگری به‌ویژه گردشگری شهری را در پی خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش بازارچه‌ی مرزی شوشمی پاوه در گسترش گردشگری شهری است. شهرستان پاوه با توجه به قابلیت‌های طبیعی و فرهنگی، در جذب انواع گردشگر به‌ویژه گردشگر شهری زمینه‌های رو به رشد فراوان دارد. از سویی وجود بازارچه‌ی مرزی پاوه، تنوع در عرضه‌ی اجناس، علاقه‌ی ایرانیان به خرید و مسافرت با انگیزه‌ی خرید، از جمله مهم‌ترین قابلیت‌های بالقوه‌ی منطقه برای جذب گردشگر از نقاط مختلف کشور و نیز توسعه‌ی گردشگری شهری است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه‫ای است. برای مشارکتی کردن برنامه‌ریزی با نظرخواهی از جامعه آماری متشکل از سه گروه مردم، مسؤولان و گردشگران، تعداد 190 نفر به عنوان نمونه به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده‫ها و ارایه‌ی‌ راهبرد‌های توسعه‌ گردشگری شهر پاوه، از نتایج ماتریس راهبردی کمی (QSPM) استفاده‌ شده است. نتایج حاکی است از بین راهبردهای ارایه شده بالاترین جذابیت مربوط به تقویت و افزایش روابط تجاری در سطوح منطقه‫ای، ملی و بین‌المللی و جلب مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر با نمره‌ی 779/6 و پایین‫ترین جذابیت مربوط به راهبرد تلاش برای ساماندهی زیرساخت‌های مورد نیاز در شهر با نمره 869/4 است.

کلیدواژه‌ها