نقش صنعت گردشگری در ایجاد نابرابری درآمدی در بین استان‌های کشور

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشگاه تبریز

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

بسیاری از برنامه‌ریزان توسعه، از توسعه صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند که می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف، نقش موثری توسعه و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه‌ای داشته باشد. یکی از نتایج مهم توسعه این بخش، تاثیر آن بر تغییرات درآمدی و توزیع درآمد در بین مناطق و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی رابطه‌ی بین توسعه صنعت گردشگری و نابرابری درآمدی در بین استان‌های کشور است. برای تخمین مدل پیشنهادی از رگرسیون داده­های تابلویی به روش اثرات ثابت زمانی و مقطعی برای دوره زمانی 1379تا 1393 استفاده شده است. بر اساس نتایج به­دست آمده، بین توسعه صنعت گردشگری و نابرابری درآمدی در بین استان‌های، رابطه معنی‌دار و منفی وجود دارد و توسعه این صنعت با شکل و ماهیت فعلی باعث کاهش نابرابری درآمدی در بین استان‌های شده است. در کنار متغیر فوق توسعه فعالیت‌های بخش کشاورزی، افزایش سرانه هزینه­های بودجه عمومی دولت باعث کاهش و تولید و صادرات کالاهای صنعتی باعث افزایش نابرابری درآمدی در بین استان‌های کشور شده است.
واژه­ های کلیدی:

کلیدواژه‌ها


 1.  افلاطونی، عباس (1394).  تجزیه و تحلیل آماری باEviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی، انتشارات ترمه، تهران.
 2.  جعفری، صمیمی احمد و خبره شیما (1394). اثر گردشگری مذهبی بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران، فصلنامه جغرافیای فضای گردشگری، دوره 4، شماره15: 103-85.
 3. 3.      خاکسار آستانه، حمیده و علی، رهنما (1394). بررسی رابطه بین گردشگری، توزیع عادلانه درآمدها در اقتصاد ایران، کنفرانس ملی ایده­های نوین در کشاورزی و محیط زیست، موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل.
 4.  دایی‌کریم­زاده، سعید و شاکرمی، محبوبه السادات (1389). بررسی اثر گردشگری بر نابرابری درآمدی: مطالعه موردی کشورهای گروه D-8 طی دوره زمانی 1990-2005، همایش منطقه‌ای صنعت توریسم.
 5.  راسخی، سعید، محمدی، ثریا (1396). اثر گردشگری بر توزیع درآمد برای کشورهای دی هشت، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره24، شماره 90 : 336 -310.
 6.  رضاقلی‌زاده مهدیه (1395). تاثیر گردشگری بر مثلث فقر، نابرابری و رشد اقتصادی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره یازدهم، شماره 36: 160-125.
 7.  رضاقلی‌زاده مهدیه، آقایی، مجید و عیسی­زاده، روشن (1395). توریسم بین المللی و نابرابری درآمدی: مطالعه موردی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، فصلنامه جغرافیا، دوره14، شماره49:  315-296.
 8.  سبحانی، حسن و درویشی، باقر (1384). بررسی مزیت‌های نسبی و تحلیل ساختار اشتغال در استان ایلام،  مجله تحقیقات اقتصادی، شماره137: 187-159.
 9.  صباغ کرمانی، مجید (1379). تمرکز اشتغال در فعالیت‌های صنعتی استانهای کشور و کاربرد مدل اقتصاد پایه، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، فصل‌نامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 17: 86-63
 10.  مرکز آمار ایران، طرح حساب تولید استان‌های کشور، سال‌های مختلف.
 11.  مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، سال­های مختلف.
 12.  مصطفوی، سیدمهدی، هوشمند محمود و محقق، اکرم(1392). بررسی اثرات نابرابری بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه، اولین همایش گردشگری و طبیعت‌گردی در ایران زمین.
 13. Akai, N. and Sakata, M. (2005). Fiscal decentralization, commitment, and regional inequality: Evidence from state-level, cross-sectional data for the United States. CIRJE discussion paper 315. University of Hyogo and Osaka International University.
 14. Alam, M. S. and Paramati, S. R. (2016).The impact of tourism on income inequality in developing economies: Does Kuznets curve hypothesis exist? Annals of Tourism Research, 61:111–126.
 15. Bartik, T. J. (1991). Who benefits from state and local economic development policies? Books from Upjohn Press.
 16. Blake, A., J. S. Arbache, M. T. Sinclair and V. Teles (2008). Tourism and
  Poverty Relief, Annals of Tourism Research, 35(1): 107-126.
 17. Bonet, J. (2006). Fiscal decentralization and regional income disparities: Evidence from the Colombian experience. The Annals of Regional Science, 40(3): 661–676.
 18. Goymen, K. (2000). Tourism and governance in Turkey. Annals of Tourism Research, 24(4):1025–1048.
 19. Haddad, E. A., Porsse, A. A. and Rabahy, W. (2013). Domestic tourism and regional inequality in Brazil. Tourism Economics, 19(1): 173–186.
 20. Hoshino, M. (2011). Measurement of GDP per capita and regional disparities in China, 1979–2009. Discussion paper series. Research Institute for Economics and Business Administration, Kobe University.
 21. Kadiyali, V. and Kosová, R. (2013). Inter-industry employment spillovers from tourism inflows. Regional Science and Urban Economics, 43(2): 272–281.
 22. Krakover, S. (2004). Tourism development centers versus peripheries: The Israeli experience during the 1990s. International Journal of Tourism Research, 6(2): 97–111.
 23. Lee, J. E. (2006). Inequality and Globalization in Europe, Journal of Policy Modeling, 28(7): 791-796.
 24. Lessmann, C. (2009). Fiscal decentralization and regional disparity: Evidence from cross-section and panel data. Dresden discussion paper in economics, No. 08/09.
 25. Liargovas, P., Giannias, D. and Kostandopoulos, C. (2007). An assessment of the community support framework (CSF) funding towards the tourist sector: The case of Greece. Regional and Sectoral Economic Studies, 7(1): 47–66.
 26. Li. H, Li Chen. Jason, Li. Gang, Goh. Carey. (2016). Tourism and regional income inequality: Evidence, from China, Annals of Tourism Research, 58: 81–99.
 27. Lyons, T. P. (1991). Interprovincial disparities in China: Output and consumption, 1952–1987. Economic Development and Cultural Change, 39(3): 471–506.
 28. Masse, P. (2001). Trade, Employment and Wages: A Review of the iterature, Human Resources Development Canada.
 29. Massidda, C. and Etzo, I. (2012). The determinants of Italian domestic tourism: A panel data analysis. Tourism Management, 33(3):  603–610.
 30. Proenca, S. and Soukiazis, E. (2008). Tourism as an economic growth factor: Acas: 791–806.
 31. Qiao, B., Martinez-Vasquez J. and Xu, Y. (2002) Growth and equity trade off in decentralization policy: China’s experience. Working paper, 02-16. Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta.
 32. Seckelmann, A. (2002). Domestic tourism—A chance for regional development in Turkey? Tourism Management, 23(1): 85–92.
 33. Sinclair, M. T. (1998). Tourism and economic development: A survey. The Journal of Development Studies, 34(5): 1–51.
 34. Song, Y. (2013). Poverty reduction in China: The contribution of popularizing primary education. China & World Economy, 20(1): 105–122.
 35. Stabler, M. J., Sinclair, A. and Papatheodorou, M. T. (2010). The economics of tourism. Abingdon: Routledge.
 36. Wei, Y. D. (2015), Spatiality of regional inequality, Applied Geography, 61: 1-10.
 37. Wen, J. and Tisdell, C. (1996). Spatial distribution of tourism in China: Economic and other influences. Tourism Economics, 2(3): 235–250.
 38. Williams, A. and Shaw, G. (Eds.). (1991). Tourism and economic development: Western European experiences. London: Belhaven Press.