شناسایی و اولویت‌بندی تهدیدهای کلان محیطی حوزه گردشگری در بحران کووید-19

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر،75169، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، دانشگاه خلیج فارس،بوشهر، ایران

10.22080/jtpd.2022.23088.3658

چکیده

کووید-19 تحول عظیمی را در همه ابعاد زندگی مانند بهداشت، اقتصاد و سیاست به وجود آورد، شرکت‌های گردشگری نیز از این تحولات مصون نماندند، از طرفی شرکت‌ها موظف به شناسایی عوامل محیطی هستند. در همین راستا این پژوهش قصد دارد تهدیدهای محیطی را شناسایی اولویت‌بندی کند. این پژوهش از نوع آمیخته است. ابتدا با 15 نفر از فعالین گردشگری مصاحبه شد و پس از تحلیل محتوا، کدها شناسایی و با روش بهترین-بدترین وزن‌دهی انجام شد، 25 عامل در قالب چهار فاکتور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تکنولوژی دسته‌بندی شدند سپس طبق نظر 7 نفر از خبرگان فعال در مدیریت کلان کشوری با پرسشنامه وضعیت فعلی هر یک از عوامل تعیین شد و ماتریس اهمیت-وضعیت ترسیم گردید. مهم‌ترین تهدیدهای محیطی عبارتند از: بی ثباتی و کنترل دستوری نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری خارجی، عدم اطمینان جامعه به دولت، رکود، درآمد پایین مردم، قوانین مالیاتی نامناسب، تحریم‌های بین المللی.

کلیدواژه‌ها