بررسی عوامل تأثیرگذار بر ادراک گردشگران خارجی از مقصدهای گردشگری در ایران: معرفی مکان به عنوان یک نام و نشان تجاری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز

2 1- کارشناس مدیریت ارشد بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی ادراک گردشگران خارجی از مقصدهای گردشگری در ایران است. بر این اساس بر مبنای دو بعد سطوح تغییر (تغییر در دانش، تغییر در نگرش و رفتار) و عمق تأثیر (از سطح ظاهری، نام و نشان تجاری و مکان) مدلی طراحی و با کمک داده های به دست آمده از 240 نفر از گردشگران، اقدام به تحلیل مدل با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 5/8 شد. نتایج تحلیل ساختاری نشان می دهد که تمامی مسیرهای موجود در مدل معنی دار بوده و سرمایه گذاری در حوزه های منابع اطلاعاتی، ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ویژگی های مربوط به مکان به ایجاد تصویری مناسب از مکان های گردشگری در کشور، تداعی نام و نشان تجاری، عملکرد بهتر آن و در نهایت تصمیم گردشگر به بازدید مجدد از مکان موردنظر منجر خواهد شد. ارزش عمده این مقاله، ترسیم مسیرهای راهبردی است که در هدایت تلاش های برنامه ریزی و توسعه گردشگری نقش دارند.

کلیدواژه‌ها