نقش گردشگری در توانمندسازی زنان روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گلستان

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه گلستان

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر در پی شناخت نقش گردشگری در بهبود توانمندسازی زنان روستایی است. ماهیت تحقیق حاضر کاربردی و روش انجام پژوهش توصیفیج- تحلیلی و از نوع پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 1785 نفر از زنان ساکن در روستای گردشگری زیارت می¬باشند که حداقل در پنج سال اخیر در این روستا سکونت داشته¬اند. نمونه آماری با استفاده از فرمول منطقی کوکران به تعداد 126 نفر تعیین و برای انتخاب نمونه¬های آماری از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده استفاده ¬شد. داده¬ها با استفاده از پرسشنامه محقق¬ساخته، به صورت میدانی و با مراجعه به خانوارهای ساکن در روستای زیارت و مصاحبه با زنان روستا جمع¬آوری¬گردید. اعتبار تحقیق با استفاده از اعتبار محتوایی، از نوع اعتبار صوری، مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی ابزار سنجش نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه (آلفا برابر با 879/0) و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این مطالعه بیانگر آنست¬که نقش گردشگری روستایی درتوانمندسازی اقتصادی زنان در رتبه اول اهمیت قرار دارد. بطوری¬که، زنان با گسترش گردشگری در این روستا، بهره¬مند از تنوع درآمد و فرصت¬های ایجاد اشتغال و بر¬خوردار از سطح رفاه نسبی بالاتر و رضایت بیشتر شده-اند. نتایج همچنین نشان داد که توانمندسازی فرهنگی زنان، در رتبه دوم اهمیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها