برآورد میزان تمایل به پرداخت گردشگران برای خدمات گردشگری مزرعه ای در استان های حاشیه‌ی دریای خزر

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر برآورد میزان تمایل به پرداخت گردشگران استان­های حاشیه‌ی دریای خزر در ازای استفاده از خدمات گردشگری مزرعه‌ای با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط(CVM)  است. برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، نمونه‌ی لوجیت به روش حداکثر درست­نمایی برآورد شد .داده­های موردنیاز از طریق پرسش‏نامه و هم چنین مصاحبه با 504 گردشگر بازدیدکننده از استان­های حاشیه‌ی دریای خزر در تابستان 1391جمع­آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که حدود 70 درصد پاسخگویان حاضر به پرداخت مبلغی از درآمد خود در ازای استفاده از امکانات و خدمات اقامتی که در مزارع گردشگری ارائه می‌شود، بوده­اند؛ علاوه بر متغیرهای وضعیت تأهل، تعداد سا­ل­های تحصیل، جذابیت خدمات گردشگری مزرعه‌ای، درآمدگردشگران و قیمت پیشنهادی به لحاظ آماری اثر معنی­داری بر مقدار انتظاری تمایل به پرداخت گردشگران نشان می­دهند. متوسط تمایل به پرداخت گردشگران، 12920 ریال است و با در نظر گرفتن این میزان، متوسط ارزش تفریحی خدمات و امکانات اقامتی مزارع گردشگری در فصل تابستان، بالغ بر 116 میلیارد ریال برآورد می­شود. باتوجه به نتایج حاصل از این مطالعه و تمایل گردشگران نسبت به پرداخت پول برای استفاده از این خدمات، امکان افزایش درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی با استفاده از توسعه‌ی صنعت گردشگری مزرعه­ای وجود دارد.

کلیدواژه‌ها