بررسی رابطه ی توسعه ی گردشگری و سرمایه ی اجتماعی در نواحی روستایی مطالعه‌ی موردی: دهستان سولقان (شهرستان تهران)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
سرمایه­ی­ اجتماعی را می­توان به­عنوان زیربنای توسعه­ی گردشگری در نواحی روستایی به­شمار آورد. در همین رابطه باید به پیامدهای توسعه­ی گردشگری اشاره نمود که به­عنوان یک فعالیت پر رونق می­تواند سرمایه­های مختلف نواحی روستایی را با تحول همراه سازد. بنابراین در جهت توسعه­ی گردشگری و ارتقاء سرمایه­ی اجتماعی در روستاها بررسی رابطه­ی بین این دو ضروری به­نظر می­رسد. بر همین اساس این پژوهش در راستای پاسخگویی به این سؤال که «بین سطح توسعه­ی گردشگری و میزان سرمایه­ی اجتماعی در روستاهای دهستان سولقان چه رابطه­ای وجود دارد؟» تدوین یافته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. تهیه­ی داده­های مورد نیاز مبتنی بر روش میدانی است. جامعه­ی آماری این پژوهش، خانوارهای محلی ساکن در روستاهای محدوده­ی مطالعاتی است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 195سرپرست خانوار به­عنوان حجم نمونه تعیین شدند. همچنین تجزیه و تحلیل داده­ها با بهره­گیری از نرم افزار Spss (آمار توصیفی و استنباطی) انجام شده­است. نتایج بدست آمده مبین وجود رابطه­ی مستقیم معنادار آماری بین توسعه­ی گردشگری و سرمایه­ی اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها