بررسی احساس امنیت فردی و اجتماعی از دیدگاه گردشگران و عوامل مؤثر بر آن مطالعه‌ی موردی: گردشگران منطقه‌ی گردشگری ناهارخوران و النگدره‌ی شهر گرگان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گلستان

2 دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
فضاهای عمومی شهری بستر رشد جامعه­ی شهری هستند؛ لذا احساس امنیت فردی و اجتماعی و احساس آرامش در این گونه فضاها امری انکارناپذیر است. در این بین وجود امنیت و نظم در پارک­ها و گردشگاه­ها که خود واجد ابعاد فردی و اجتماعی است، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ارتقای سطح امنیتی پارک‌ها و گردشگاه­ها موجب افزایش رغبت و تمایل شهروندان به فعالیت‌های گردشگری می‌شود. هدف این تحقیق شناخت میزان احساس امنیت و اجتماعی در گردشگاه­ها از دیدگاه گردشگران و شناسایی رابطه‌ی آن با برخی از عوامل اجتماعی و محیطی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار سنجش آن را پرسش‌نامه‌ محقق ساخته است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی گردشگران مراجعه‌کننده به دو گردشگاه عمده‌ی شهر گرگان (النگدره و ناهارخوران) است. حجم نمونه‌ی آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر برآورد شد. نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (نمونه‌ی در دسترس) به‌طور تصادفی در گردشگاه­ها از طریق مراجعه به گردشگران انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه همراه با مصاحبه استفاده شد. اعتبار ابزار تحقیق با استفاده از اعتبار صوری و پایایی سؤالات آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در حد بالاتر از 75/0 مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که وجود احساس امنیت اجتماعی در گردشگاه­های مورد مطالعه، دارای کارکردهای مثبت برای گردشگران و توسعه­ی گردشگری است. تحلیل داده­ها نیز نشان داد که بین عواملی مانند جنسیت، سن، سطح تحصیلات و تعلق بومی با ارزیابی گردشگران نسبت به احساس امنیت فردی و اجتماعی رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها