بررسی اثر گردشگری پایدار شهری بر ساکنان شهر (مطالعه‌ی موردی: شهر جوانرود کرمانشاه)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه مراکز شهری گردشگرپذیر با پذیرش نقش‌های جدید از جمله نقش تجاری، موقعیت‌های جدید و بهتری را از نظر جذب گردشگر به دست آورده‌اند. تجارب جهانی نشان داده است که صرف داشتن جاذبه‌های طبیعی در درازمدت مناطق گردشگری را با مشکل مواجه می‌سازد. لذا، شهرهای مرزی با استفاده از مزیت نسبی خود، از جمله کانون‌های جدید جذب گردشگر و رونق اقتصاد محلی شده‌اند. شهر جوانرود در طی یک دهه‌ی اخیر با توجه به احداث بازارچه‌ی مرزی در آن مقصد بسیاری از گردشگران بوده است. این پژوهش با بررسی نقش بازارچه به بررسی آثار آن از ابعاد مختلف بر ساکنان شهر پرداخته است. روش پژوهش مبتنی بر رویکردهای توصیفی تحلیلی که با پیمایش میدانی جهت تکمیل پرسش‌نامه‌ها همراه شده است. داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS پردازش شده‌اند و همچنین از آزمون‌های آماری برای تحلیل بهره‌گیری شده است. نتایج نشان می‌دهد که بازارچه‌ی مرزی هرچند باعثرونق اقتصادی و فرصت‌های شغلی شده است؛ امامشکلات محیطی هم همراه داشته است. مهم‌ترین تأثیرات مثبت آن را می‌توان به ارتقای استاندارد‌های زندگی ساکنان شهر در زمینه‌های مختلف و آشکارترین آثار منفی افزایش گردشگر در تشدید ترافیک و آلودگی‌های محیطی بوده است.

کلیدواژه‌ها