بررسی تاثیر تصویر مقصد و رضایت از مقصد بر نیت‌های بازدید گردشگران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

برای موفقیت در زمینه گردشگری باید گردشگران و رفتارهای‌شان را مورد مطالعه قرار دهیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر متغیرهای رضایت و تصویر مقصد بر نیت‌های بازدید در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، جهت بررسی فرآیند بازگشت گردشگران و شناسایی رفتار آن‌ها در شهر تهران می‌باشد. این متغیرها به عنوان عوامل موثر بر نیت‌های بازگشت یا عدم بازگشت گردشگران در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع هدف توصیفی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از گردشگران شهر تهران در بازه زمانی تابستان سال 91 است. بدین منظور براساس جدول مورگان نمونه‌ای برابر با 390 گردشگر انتخاب شد. نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس انجام شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ استفاده شد که پایایی و روایی آن به‌وسیله آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مورد سنجش قرار گرفت. مدل مفهومی پژوهش با استفاده از بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری موسوم به تحلیل مسیر مورد سنجش قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین نیت‌های بازدید در فواصل زمانی مختلف با توجه به رضایت و تصویر مقصد افراد وجود دارد. متغیر رضایت در کوتاه مدت بر نیت بازگشت تاثیر دارد اما در میان مدت کم رنگ تر می‌گردد. تصویر مقصد افراد در کوتاه‌مدت تمایلی به بازدید از مقصد در آنان ایجاد می‌کند، ولی در بازه‌ زمانی بلندمدت تاثیر این عامل بر نیت بازدید کاهش می‌‍‌یابد.

کلیدواژه‌ها