بررسی نقش سرمایه اجتماعی شهروندان در جذب گردشگر (مطالعه‌ی موردی: شهروندان ایلام)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 دانشگاه باختر

چکیده

مفهوم سرمایه‌ ­اجتماعی به عنوان یک مفهوم فرا رشته­ای در تحلیل­های اجتماعی و اقتصادی توسعه جوامع به ویژه توسعه گردشگری مطرح شده است.  هدف از این پژوهش بررسی نقش سرمایه اجتماعی شهروندان ایلامی در جذب گردشگر می‌باشد. این تحقیق توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی است، جامعه­آماری این پژوهش شهروندان ایلامی و گردشگران این شهرستان در سال92-93 می‌باشند. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای است با حجم نمونه323نفر برای خانوارهای ایلامی و242 نفر برای گردشگران انجام‌گرفته ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و جذب گردشگر است نتایج حاصل از تحلیل فرضیه‌ها حاکی از آن است که بین سرمایه ­اجتماعی شهروندان ایلامی و جذب گردشگر رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه به‌ دست آمده از آزمون رگرسیون که به بررسی تأثیر متغیرهای مستقل(بعد ارتباطی- شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی) بر متغیر وابسته(جذب گردشگر) می‌پردازد نشان داد که هر سه بعد ارتباطی- ساختاری و شناختی سرمایه اجتماعی بر جذب گردشگر تأثیر داشته‌اند به‌طوری که بعد شناختی سرمایه اجتماعی به تنهایی حدود 88 درصد تغییرات را در متغیر وابسته جذب گردشگر تبیین نموده است. همچنین بعد ساختاری و رابطه‌ای سرمایه اجتماعی در مجموع60 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده­اند و در آخر درصد تبیین هر سه متغیر رابطه‌ای، شناختی و ساختاری 63 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها