بررسی رابطه‌ی هوش فرهنگی و هوش عاطفی راهنمایان تور‌های خروجی شهر تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با روند رو به رشد جهانی شدن و پررنگ‌تر شدن روابط بین‌المللی، روابط بین فردی با پیشینه‌های فرهنگی متفاوت بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. لذا این پژوهش جهت بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش عاطفی راهنمایان تورهای خروجی شهر تهران، از طریق پرسشنامه به مطالعه‌ی 330 راهنمای تور خروجی پرداخته است. برای این منظور به توزیع پرسشنامه‌ی هوش فرهنگی و هوش عاطفی در میان جامعه‌ی مورد پژوهش پرداخته شده است. جهت بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش عاطفی از آزمون تحلیل همبسنگی استفاده شده است و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هوش فرهنگی راهنمایان تورها در سطح اطمینان 99 درصد تأثیر مثبت و معناداری بر میزان هوش عاطفی آنان دارد. همچنین آزمون فرضیه با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری بیانگر وجود رابطه علی میان هوش فرهنگی و هوش عاطفی در بین راهنمایان تورها می‌باشد و 31 درصد از نوسانات هوش عاطفی راهنمایان تور‌‌ها را می‌توان صرفاً با استفاده از متغیر هوش فرهنگی تبیین کرد. بنابراین با بهبود هوش فرهنگی راهنمایان تور‌‌ها، هوش عاطفی آنان افزایش می‌یابد. راهنمایی که از این دو مولفه هوشی بهره­مند است، به عنوان نماینده گروه گردشگرانی که به یک مقصد می­روند، می­تواند به بهبود ارتباط میان گردشگران و جامعه‌ی میزبان کمک کند.

کلیدواژه‌ها