سنجش حمایت ساکنین روستایی از توسعه‌ی گردشگری در روستاهای مناطق جنگلی و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشگاه مازندران

چکیده

با توجه به آنکه نقش ساکنین محلی در تصمیم گیریهای مربوط به توسعه‌ی گردشگری کلیدی است. از این رو قدرت تأثیر گذار ساکنین و تبلور آن به صورت همکاری و استقبال از گردشگران، در جهت موفقیت و پایداری توسعه‌ی گردشگری امری ضروری است. هدف این تحقیق، شناخت میزان حمایت ساکنان روستاهای مناطق جنگلی دهستان سجادرود از توسعه‌ی گردشگری و تبیین عوامل موثر بر سطح حمایت است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر پیمایش است. داده­های مربوط به هر یک از متغیرها از طریق پرسشنامه و مصاحبه، جمع آوری شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق، 1885 سرپرست خانوار می­باشد و از این تعداد، 250 نفر از سرپرستان خانوارها به عنوان جامعه‌ی نمونه در نظرگرفته شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش­های آماری توصیفی و آزمون­های آماری استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، کرامر و اسپیرمن و مدل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان می­دهد ساکنین روستاهای مناطق جنگلی در حد بالایی از توسعه‌ی گردشگری حمایت می­کنند. در این رابطه سطح حمایت ساکنین از توسعه‌ی گردشگری با متغیرهای نظیر سن و نوع شغل رابطه معناداری دارد. علاوه برآن، نگرش ساکنین از اثرات و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر مستقیم (مثبت) و معنادار و نگرش ساکنین از اثرات و پیامدهای زیست محیطی تاثیر معکوس (منفی) و معنادار برسطح حمایت نسبت به  توسعه‌ی گردشگری در روستاهای مناطق جنگلی داشته است. همچنین در بین مولفه­ها، بیشترین تاثیر برحمایت ساکنین، مربوط به نگرش ساکنین از اثرات و پیامدهای اقتصادی بوده است.

کلیدواژه‌ها