تحلیل فعالیت‏ ها و خدمات مطلوب گردشگری کشاورزی؛ مطالعه موردی گردشگران الموت شرقی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران

چکیده

توسعه گردشگری کشاورزی، یکی از اجزای اساسی راهبردهای تنوع ‏بخشی مشاغل روستایی و توسعه روستایی است. در گردشگری کشاورزی، بازدیدکننده با حضور در واحدهای کشاورزی و در ازای بهره ‏مندی از خدمات مربوطه، هزینه‏ ای را به کشاورز پرداخت می‏ کند. شناخت بازار هدف یکی از مهمترین ملزومات توسعه گردشگری کشاورزی است. از این‏رو پژوهش حاضر، به تحلیل فعالیت‏ ها و خدمات مطلوب گردشگری کشاورزی از دیدگاه گردشگران پرداخت. نمونه موردمطالعه این تحقیق، شامل 255 نفر گردشگر بازدیدکننده از الموت شرقی بود. از دیدگاه گردشگران، فعالیت­ ها و خدماتی مانند «قدم زنی و پیاده‌روی در فضای مزرعه و باغ»، «سِرو صبحانه با محصولات تازه مانند عسل و گردو، خامه، کله و پاچه و غیره» و «امکان تماشای گل‏های مختلف» دارای بیشترین اولویت بودند. همچنین تحلیل مؤلفه‌های مربوط به فعالیت‌ها‏ و خدمات مؤثر بر انتخاب مقاصد گردشگری کشاورزی، نشان داد که از دیدگاه گردشگران، مؤلفه‏ های «خرید و چیدن محصولات تازه»، «مصرف و بهره‌مندی از گل و گیاهان دارویی»، «ورزش‌های مبتنی بر طبیعت‌»، «انجام فعالیت‌های کشاورزی» و «مشاهده حیات‌وحش» درمجموع 41/64 درصد واریانس را تبیین کرده‏ اند.

کلیدواژه‌ها


بدری، سیدعلی؛ بیات، ناصر؛ فتاحی، احدا...؛ عبدی، ناصر و باقری، فاطمه (1394). بخش‎‏بندی گردشگران روستایی براساس انگیزه‏های گردشگری (مطالعه موردی: دهستان سروستان، شهرستان بوانات)، پژوهش‎‏های جغرافیای انسانی، دوره 47، شماره 4: 787-773.
پرهیزکاری، ابوذر؛ تقی‎زاده رنجبری، حسین؛ شوکت‎فدایی، محسن و محمودی، ابوالفضل (1394). ارزیابی خسارت‎های اقتصادی انتقال آب بین حوضه‎ای بر الگوی کشت و وضعیت درآمدی کشاورزان در حوضه مبدأ (مطالعه موردی: انتقال آب الموت‎رود به دشت قزوین)، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 29، شماره 3: 333-319.
رضوانی، محمدرضا و بیات، ناصر (1393). تحلیل جایگاه گردشگری روستایی در برنامه‎های کلان توسعه‎ی کشور (با تأکید بر برنامه‎های پنجساله توسعه‎ی ملی)، مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری، سال 3، شماره 9: 30-11.
مرکز آمار ایران، (1390). نتایج تفضیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی سال 1388، تهران.
ورمزیاری، حجت؛ اسدی، علی؛ رحیمی، علیرضا و فاقعی، داوود (1395)، تحلیل انگیزه‏های‌ گردشگران در انتخاب مقصد، گردشگری کشاورزی؛ مطالعه موردی بخش الموت شرقی، مجله پژوهش‎های روستایی، دوره 4، شماره 7: 422-397.
ورمزیاری، حجت؛ اسدی، علی؛ کلانتری، خلیل و رضوانی، محمدرضا (1393). برآورد میزان تمایل به پرداخت شهروندان برای خدمات گردشگری کشاورزی مطالعة موردی: شهرستان قزوین، فصلنامه پژوهش‎های روستایی، دوره 5، شماره 2: 422-397.
Devesa, M., Laguna, M. and Palacios, A. (2010). The role of motivation in visitor satisfaction: Empirical evidence in rural tourism, Tourism Management, 31(4): 547-552.
Eagles, P.F. and McCool, S.F. (2002). Tourism in National Parks and Protected Areas: Planning and Management, CABI.
Goeldner, C.R. and Ritchie, J.R.B. (2009). Tourism: Principles, Practices, Philosophies: Wiley.
Gorsuch, R.L. (1983). Factor Analysis (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Marques, H. (2006). Searching for complementarities between agriculture and tourism – the demarcated wine-producing regions of northern Portugal, Tourism Economics, 12: 147–155.
McGehee, N.G. and Kim, K. (2004). Motivation for agri-tourism entrepreneurship. Journal of Travel Research, 43(2): 161–170.
McGehee, Nancy G., Kim, Kyungmi, J. and Gayle R. (2007). Gender and motivation for agri-tourism entrepreneurship, Tourism Management, 28: 280–289. 
Ministry of agriculture of people’s republic of china. 2013. 2012 China Agricultural Development Report, China agriculture press, Beijing.
Molera, L. and Albaladejo I. Pilar. 2007. Profiling segments of tourists in rural areas of South-Eastern Spain, Tourism Management, 28: 757–767.
Pesonen, J.A. (2015). Targeting rural tourists in the internet: Comparing travel motivation and activity-based segments, Journal of Travel & Tourism Marketing, 32(3): 211-226.
Rid, W., Ezeuduji, I. O. and Pröbstl-Haider, U. (2014). Segmentation by motivation for rural tourism activities in The Gambia. Tourism Management, 40: 102-116.
Schaneman., A. (Accessed in 2010). Nebraska's Guide to Agri-Tourism & Eco-Tourism Development, The Nebraska Department of Economic Development, Division of travel and tourism, Lincoln, NE.
Sharpley, R. and Vass, A. (2006). Tourism, farming and diversification: An attitudinal study, Tourism Management, 27: 1040–1052.
Sonnino, R. (2004). For a ‘Piece of Bread’? Interpreting sustainable development through agri-tourism in Southern Tuscany, Sociologia Ruralis, 44: 285–300.
Sullins, M., Moxon, D. and Thilmany McFadden, D. (2010). Developing effective marketing strategies for agritourism: Targeting visitor segments, Journal of Agribusiness, 28(2): 111.
Sznajder, M., Przezbórska, L. and Scrimgeour, F. (2009). Agritourism. CABI.
Thompson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory Sactor Analysis: Understanding Concepts and Applications, American Psychological Association.
Weaver, D.B. and Fennell, D.A. (1997). The vacation farm sector in Saskatchewan: A profile of operations, Tourism Management, 18(6): 357–365.