واکاوی نگرش زنان نسبت به شکل گیری فضاهای گردشگری-فراغتی مخصوص بانوان، مطالعه موردی: پارک بانوان شهر آمل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از اشکال برنامه ­ریزی فضای فراغتی برای زنان، احداث پارک­ های ویژه بانوان می­ باشد که موافقان و مخالفان خود را دارد. از این رو پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی نگرش و میزان رضایت مندی زنان شهر آمل از گذران اوقات فراغت خود و همچنین فراغت آنان در ارتباط با پدیده پارک مخصوص بانوان بپردازد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و و از روش های اسنادی- کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است و از پرسشنامه و تحلیل داده های آن به صورت کمی و از طریق نرم افزار SPSS استفاده شده است. در این تحلیل هم از آماره های توصیفی و هم استنباطی استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان دهنده ی عدم رضایت کافی زنان از کیفیت فراغت خود و همچنین نگاه مثبت آنان به پدیده پارک های مخصوص بانوان می باشد . هرچند ارتباط معناداری میان شغل و تحصیلات و نگرش به این پدیده وجود دارد اما جهت گیری کلی نشان از وجود تقاضای زنان برای شکل گیری چنین فضاهایی برای گردشگری درون شهری و گذران اوقات فراغت دارد.

کلیدواژه‌ها


اباذری، یوسف، صادقی فسایی، سهیلا و حمیدی، نفیسه (1387). احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره، پژوهش زنان، دورة 6، شماره 1: 103-75.
الهام پور، حسین و پاک سرشت، محمدجعفر (1382). بررسی الگوی گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران ، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 3، سال 10، شماره­های 3 و 4: 62-39.
بمانیان، محمدرضا، رفیعیان، مجتبی و ضابطیان، الهام (1388). سنجش عوامل موثر بر ارتقای امنیت زنان در محیط های شهری (مورد: محدوده ی اطراف پارک شهر- تهران)، پژوهش زنان، دوره 7، شماره 3: 49-67.
بهنام، جمشید (1348). مقدم­ ای بر جامعه شناسی ایران، انتشارات خوارزمی، تهران.
پور احمد، احمد، سالاروندیان، فاطمه (1391). روند تحولات تاریخی فضاهای گذران اوقات فراغت زنان از قاجاریه تا کنون در شهر تهران ، فصلنامۀ زن در توسعه و سیاست، شماره 3: 74-51.
تندنویس، فریدون (1391). جایگاه ورزش دراوقات فراغت زنان ایرانی، مجله حرکت، شماره 12: 87-104.
دومازدیه، ژوفر (1352). زمان فراغت از دیدگاه تاریخی و جامعه شناسانه؛ ترجمه م. آدینه، مجله فرهنگ و زندگی ،شماره 12: 16-6.
رفعت جاه، مریم (1386).  قدرت ، جنسیت و فراغت، سمینار معماری کلان اوقات فراغت در تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، اردیبهشت 86.
زاهدی، اصل (1370) جامعه شناسی فراغت، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
ساروخانی، باقر(1370). فرهنگ علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان .
شاطریان، محسن و اشنویی، امیر (1390). تحلیل فضایی نحوه و میزان گذران اوقات فراغت : نمونه موردی بافت قدیم و جدید شهر کاشان، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 1: 166-142.
فکوهی، ناصر و انصاری مهابادی، فرشته  (1382)، اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی- نمونه موردی دو دبیرستان دخترانه ی شهر تهران، نامه ی انسان شناسی، دوره 1، شماره 4، 82:  89-61.
کی منش، خسرو (1378). شناخت اوقات فراغت و راههای پرکردن آن،قم : انتشارات دارالثقلین.
نیک پور،صغری، حاجی کاظمی، افتخارالسادات و حقانی، حمید  (1384). بررسی نوع و مدت فعالیتهای فیزیکی زنان شاغل در حیطه های شغلی و اوقات فراغت در سال 1382 ، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، شماره 46: 381-392.
هیوود، لس ؛کیو، فرانسیس؛ براهام، پیتر؛ اسپینک، جان؛ کاپنرهارست، جان و هنری، جان (1380) . اوقات فراغت، ترجمه محمد احسانی، نشر امید دانش.
فرهودی، رحمت الله؛ حبیبی، لیلا؛ حاتمی نژاد، حسین؛ جعفری مهرآبادی، مریم و سالاروندیان، فاطمه(1390). فضاهای ویژه و مشارکت زنان در فعالیت های فراغتی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 15: 85-110.
Lubuva, J. and Mtani, A. (2004). Urban space and security: A case of the Dar es Salaam, safety audits for women, Dar es Salaam, Tanzania,. Making Safer Places, Women’s Safety in our Citis, National Conference, Conference Report, London, 18th November 2005.
Gillot, G. (2006).Gardens in the Arab World: From Paradise to Dream Parks (Damascus, Cairo and Rabat).available in:  www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2006-4-page-409.htm
Fontenelle, S. de M. and Zinkhan, G. M. (1993).Gender Differences in the Perception of Leisure: a Conceptual Model, in NA - Advances in Consumer Research, Vol. 20, eds. Leigh McAlister and Michael L. Rothschild, Provo, UT : Association for Consumer Research, Pages: 534-540.
Mi-Hye, C. (2006). Gender, leisure and time constraint: employed men and women’s experience, Development and society, Vol. 35: 83-105.
Chiesura, A. (2004). The role of urban parks for the sustainable city, Landscape and Urban Planning, 68(1): 129–138. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.08.003.