جرائم ناشی از مصرف الکل توسط گردشگران خارجی غیر مسلمان در حقوق ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران

2 دانش اموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رفتارهای متعاقب مصرف الکل توسط گردشگران خارجی غیر مسلمان در حقوق کیفری ایران از جهت جرم بودن یا نبودن آن و در صورت جرم بودن شناسائی عناصر مقوم آن است. در همین راستا به کنکاش در احادیث معصومین و واکاوی کلام فقها و تحلیل ماده 266 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن پرداخته شد. بر این اساس مصرف الکل توسط گردشگر غیر مسلمان در قلمرو سرزمینی ایران جرم نمی باشد مگر آنکه این شخص در انظار عمومی تظاهر به مصرف الکل کند به طوری که دیگران را متوجه عمل خود گرداند یا در حال مستی در اماکن عمومی ظاهر شود هر چند توسط دیگران دیده نشود البته باید در نظر داشت در این جرایم اصل بر جهل غیر مسلمان خارجی از قوانین جزایی است در نتیجه علم وی باید اثبات گردد تا مجرم شناخته شود. اگر غیر مسلمان خارجی متاثر از مصرف الکل اعم از اینکه مست یا درحال مستی باشد هر رفتار مجرمانه دیگری مرتکب شود مسئول است مگر اینکه در زمان ارتکاب آن اختیار نداشته باشد که در اینصورت مسئولیت کیفری نخواهد داشت. مستندات و مباحث این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.
 2. ابن براج، عبدالعزیز (قاضی ابن براج) (1406). المهذب، جلد 2، قم: موسسه نشر اسلامی.
 3. اردبیلی، محمدعلی (1393). حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران: میزان.
 4. الحر عاملی، محمدبن حسن (بی تا). وسائل الشیعه، جلد 18، لبنان، دار الاحیا التراث العربی.
 5. الحلی، ابن‌إدریس (1410). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد 3، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
 6. الحلی، حسن بن یوسف (علامه حلی) (1410). ارشاد الاذهان الی احکام الایمان،  جلد 2، قم: ناشر موسسه نشر اسلامی.
 7. ______________ ( 1422)، تحریر الاحکام الشرعیة على مذهب الامامیه، جلد 5 و 2، قم، موسسه امام صادق.
 8. ــــــــــــــــــــــــ (بی تا). تذکره الفقها، جلد2، کربلا: نشر مکتب مرتضویه.
 9. الحلی، جعفربن حسن (محقق حلی) (1408). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد4، قم: چاپ اسماعیلیه.
 10. ــــــــــــــــــــــــ (بی تا). المعتبر فی شرح المختصر، جلد 1، قم: موسسه سیدالشهدا.
 11. باهری، محمد (1394). حقوق جزای عمومی، تهران: نشر نگاه معاصر.
 12. حسینی، سید احمد (1376). حقوق گردشگران غیرمسلمان در کشورهای اسلامی، مجله کاوشی نو در فقه، دوره زمستان، شماره 14.
 13. حسینی شیرازی، سید محمد (بی تا)، الوصول الی کفایه الاصول، لبنان: دارالحکمه.
 14. خوئی، ابوالقاسم (بی تا)، موسوعه الخوئی، جلد3، نجف: موسسه خوئی الاسلامیه.
 15. زراعت، عباس (1393)، حقوق جزای عمومی 1و2، جلد اول، تهران: انتشارات جنگل، جلودانه.
 16. زراعت، عباس (1389). تاثیر مستی در مسئولیت کیفری، مجلسه دادرسی، دوره بهمن و اسفند، شماره 84.
 17. سبزواری، سید عبدالعلی (بی تا)، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، قم: دارالتفسیر، ج23.
 18. شاکری، ابوالحسن، بابایی شاهاندشتی، سید بهامین (1395). بررسی پیامدهای حقوقی عدم اطلاع گردشگر خارجی نسبت به قوانین کیفری ایران، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، تابستان، دوره 5، شماره 17.
 19. شمس ناتری، محمد ابراهیم (1392). قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران: میزان
 20. صادقی، فاطمه زهرا، شاکری، ابوالحسن (1396)، مصرف مسکر در حقوق کیفری ایران، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، بابلسر: دانشگاه مازندارن
 21. طباطبائی، سیدعلی، (بی تا)، ریاض المسائل، تک جلدی، قم: ناشر موسسه نشر اسلامی
 22. طباطبائی یزدی، محمدکاظم (1419)، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی( المحشی)، جلد 1،قم: دفتر نشر اسلامی
 23. طوسی، محمد بن حسن (1400). النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دارالکتاب العربی
 24. ــــــــــــــــــ،(بی تا). الخلاف، جلد 5، موسسه النشر الاسلامی، (بی جا)
 25. عاملی جبعی، زین الدین (1385). روضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، تک جلدی، مترجم اسدالله لطفی، تهران:  مجد
 26. عاملی، محمد بن مکی (شهید اول) (1400). القواعد و الفوائد، جلد 2، قم: نشر مفید
 27. عمید، حسن (1363). فرهنگ لغت فارسی، تهران: انتشارات امیر کبیر
 28. فاضل هندی، محمد بن حسن (بی تا). کشف اللثام الابهام فی شرح قود احکام، جلد 10
 29. فنل، دیویدای (1385). مقدمه ای بر طبیعت گردی، ترجمه اولادی قادیکلایی، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران
 30. کاتوزیان، ناصر (1386). مقدمه علم حقوق، تهران: انتشارات سهامی انتشار
 31. کشناوی، ابوبکر )بی تا). شرح ارشاد السالک فی مذهب امام الأئمه مالک، بیروت: دار الفکر
 32. گلپایگانی، محمدرضا (1412). الدر المنضود، جلد 2، ناشر دارالقران کریم
 33. موسوی خمینی، روح الله (بی تا)، تحریر الوسیله، نجف: بی نام، ج2.
 34. موسوی خمینی، روح الله ( بی تا)، کتاب الطهاره، جلد 2، قم: نشر مهر
 35. مروارید، علی اصغر (1410)، الینابیع الفقهیه، جلد 23، بیروت: دارالاسلامیه
 36. میرمحمد صادقی، حسین (1392)، حقوق کیفری اختصاصی 1 (جرایم علیه اشخاص)، تهران: میزان
 37. نجفی، محمدحسن (1390)،. جواهر الکلام فی شرائع الاسلام، جلد 1،2،3(حدود و تعزیرات) ، مترجم اکبر نایب زاده ،تهران: چاپ خرسندی
 38. نوری، میرزا حسین (محدث نوری) (بی تا)، مستدرک الوسائل، جلد 18، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام
 39. هیوم، رابرات (1382)، ادیان زنده جهان، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی