تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت منابع انسانی راهبردی و تصویر برند (مورد مطالعه: هتلهای استان مازندران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر به تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با توجه به متغیر تصویر برند و مدیریت منابع انسانی راهبردی می­پردازد. ﭘﮋوﻫﺶ حاضر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻳﻚ پژوهش ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. جامعۀ آماری پژوهش، هتل های استان مازندران می باشد که از طریق نمونه­گیری تصادفی، اطلاعات از 32 هتل بصورت پرسشنامه جمع آوری و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. برای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪی و آزﻣﻮن الگوی پژوهش از ﻧﺮم اﻓﺰارPLS  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و آمار توصیفی از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. نتایج تحلیل داده ها با نرم­افزار پی ال اس نشان داد که شدت رقابت تاثیر مثبت و معناداری بر راهبرد تصویر برند دارد و تصویر برند نیز تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد. همچنین نتایج تحلیل نشان می­دهد که شدت رقابت تاثیری بر مدیریت منابع انسانی راهبردی ندارد و همچنین مدیریت منابع انسانی راهبردی نیز تاثیر معناداری بر عملکرد سازمان ندارد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابزری، مهدی؛ رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید و قربانی، حسن (1388). تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری. مجله چشم انداز مدیریت، سال 4، شماره 31 :42-25.
 2. تاج زاده نمین، ابوالفضل، خزایی پول، مرتضی (1394). تاثیر مشتری گرایی و کارآفرینی گرایی بر نوآوری و عملکرد کسب و کار در گردشگری(مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان مازندران)، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال 4، شماره 13: 187-205.
 3. حسینی، ابوالحسن، طبیبی، محمدرضا، حسینی ورامینی، سیدعلی (1395). بررسی تاثیر همراستایی راهبردهای بازاریابی و عملکرد زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی در شرکتهای صنعتی تولید مبلمان اداری استان تهران، فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دوره 31، شماره 3: 522-540.
 4. رحیم نیا، فریبرز، فاطمی، سیده زهرا، هرندی، عطاء اله (1392). بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری(مورد مطالعه، هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد)، مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 4: 1-20.
 5. رشیدی، حسن و رحمانی، زین العابدین (1392). برند و تاثیر آن بر وفاداری مشتری. مجله اقتصادی، شماره 10: 80-65.
 6. سید علی روته، زهراسادات (1391). آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در صنعت هتلداری ایران: مورد مطالعه هتل های چهار و پنج ستاره تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 7. صلواتی، شهرام، خانی، ناصر (1392). سازگاری با تجارت الکترونیکی در صنعت هتل داری ایران، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال 8، شماره 21: 167-187.
 8. عبدالهاشمپور، مریم (1394). چالش‌های هتلداری در استان و کمبود نوآوری در ارائه خدمات، روزنامه همشهری استانی، http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Mazandaran/Contents
 9. فرهی بیلویی، رضا (1392)، رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ماهنامه تدبیر، سال 19، شماره 198: 25-21.
 10. نصیری، محمدتقی؛ حیدری، محمد؛ شهبازی، سارا و انصاری، اسماعیل (1392). همبستگی استراتژی منابع انسانی بر اساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی، مجله مدیریت ارتقای سلامت، سال 2، شماره 3: 44-36.
 11. هادیزاده مقدم، اکرم، جمالی کاپک، شهرام، رضایی، مرتضی (1391). مدل تاثیر برندسازی داخلی بر رفتار شهروندی برند در صنعت هتلداری، فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 16، شماره 3: 203- 223.
 12. Adnan, A., Abdullah, H.S. and Ahmad, J. (2016). Assessing the moderating effect of competition intensity on HRM practices and organizational performance link: The experience of Malaysian R&D companies. 7th International Economics & Business Management Conference, 35(1): 462-467.
 13. Altuntaş, G., Semerciöz, F., Mert, A. and Pehlivan, Ç. (2014). Industry Forces, Competitive and Functional Strategies and Organizational Performance: Evidence from Restaurants in Istanbul,
 14. Busi, M. (2006). Collaborative Performance Mangament: Present Gaps and Future Research. International Journal of Productivity and Performance Management, 55(1): 7-25.
 15. Chan, R.Y.K., He, H., Chan, H.K. and Wang, W.Y.C.  (2012). Environmental Orientation and Corporate Performance: The Mediation Mechanism of Green Supply Chain Management and Moderating Effect of Competitive Intensity. Industrial Marketing Management, 41: 621–630.
 16. Chand, M. (2010), The impact of HRM practices on service quality, customer satisfaction and performance in the Indian hotel industry, The International Journal of Human Resource Management, 21(4):  551–566.
 17. Colloquium, B.D. (2008). The Relationship between Brand Image Strategy and Financial Performance: An Analysis of the Role of Corporate Reputation.  Journal of Operations Management, 13(5):1-3.
 18. Farhanghi, A.A., Abbaspour, A. and Abachian Ghassemi, R. (2013). The Effect of Information Technology on Organizational Structure and Firm Performance: An Analysis of Consultant Engineers Firms (CEF) in Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 81: 644 – 649.
 19. Feng, T; Cai, D., Wang, D. and Zhang, X. (2016). Environmental Management Systems and Financial Performance: The Joint Effect of Switching Cost and Competitive Intensity. Journal of Cleaner Production, 113: 781-791.
 20. Findikli, M.A., Yozgat, U. and Rofcanin, Y. (2015). Examining Organizational Innovation and Knowledge Management Capacity, The Central Role of Strategic Human Resources Practices. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181: 377 – 387.
 21. Fung So, K.K. and King, C. (2010). When experience matters: building and measuring brand equity hotel the customers’ perspective. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(5): 589-608.
 22. Green, W.K., Wu, C., Whitten, D. and Medlin, B. (2006). The Impact of Strategic Human Resource Management on Firm Performance and HR professionals’ Work Attitude and Work Performance. International Journal of human resource Management, 8(3): 263-27.
 23. Hitt, M.A., Ireland, R.D. and Hoskisson, R.E. (2007). Strategic Management: Competitiveness and Globalization (Concepts and Cases), Mason, USA:  Thomson Learning, 7 Edition.
 24. Ho, L. (2008). What affects organizational performance? The linking of learning and knowledge management.  Industrial Management & Data System, 108(9):1234-1254.
 25. Keller, L.K. (1993). Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 51(1): 1-22.
 26. Kim, H.B., Kim, W.G. and An, J.A. (2003). The Effect of Customer-based Brand Equity on Firms’ Financial Performance. Journal of Consumer Marketing, 20(4): 335–351.
 27. Lahap, J., Ramli, N.S., Mohd Said, N. and Mohd Radzi, S. (2016). A Study of Brand Image towards Customer’s Satisfaction in the Malaysian Hotel Industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 224: 149 – 157.
 28. Lopez-Costa, J.A. and Munoz-Canavate, A. (2015). Relational Capital and Organizational Performance in the Portuguese Hotel Sector (NUTS II Lisbon). 4th World Conference on Business, Economics and Management, 26(2): 64-71.
 29. Mahapatra, S.K., Das, A. and Narasimhan, R. (2012). A Contingent Theory of Supplier Management Initiatives: Effects of Competitive Intensity and Product Life Cycle. Journal of Operations Management, 30(3): 406-422.
 30. Mohajerani, P. and Miremadi, A. (2012). Customer Satisfaction Modeling in Hotel Industry: A Case Study of Kish Island in Iran. International Journal of Marketing Studies, 4(3): 134-152.
 31. O’brien, J.P. (2003). The Financial Leverage Implications of Pursuing a Strategy of Innovation. Strategic Management Journal, 24(2003):415-431.
 32. Odumeru, J.A. and Hesanmi, O.A. (2013). The Effects of Human Resources Development on Financial Performance of Organisations. Asian Business Review, 2(1): 19-23.
 33. Park, R., Srivastava, M.K. and Gnyawali, D. R. (2014). Walking the Tight rope of Coopetition: Impact of Competition and Cooperation Intensities and Balance on Firm Innovation Performance. Industrial Marketing Management, 43(6): 210-221.
 34. Roth, M.S. (1995) The Effects of Culture and Socioeconomics on the Performance of Global Brand Image Strategies. Journal of Marketing Research, 32(4): 163-175.
 35. Ryu, K., Han, H. and Kim, T.H. (2008). The Relationships among Overall Quick Casual Restaurant Image, Perceived Value, Customer Satisfaction, and Behavioral Intentions. International Journal of Hospitality Management, 22: 460-469.
 36. Sanchez, A.A., Marin, G.S. and Morales; A.M. (2015). The Mediating Effect of Strategic Human Resource Practices on Knowledge Management and Firm Performance. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 24: 138-148.
 37. Sels, L. (2003). How HRM affets corporate financial performance: Evidence from Belgian SMEs. Working paper.
 38. Tansel, A.T. (2010). The Effect of Human Resource Marketing and Manufacturing Performance on Financial Performance. Journal of Global Strategic Management, 7: 112-128.
 39. Tavitiyaman, P., Qub, H. and Zhang, H.Q. (2011). The Impact of Industry Force Factors on Resource Competitive Strategies and Hotel Performance. International Journal of Hospitality Management, 30: 648–657.
 40. Tsaur, S. and Lin, Y. (2004). Promoting Service Quality in Tourist Hotels: The Role of HRM Practices and Service Behavior. Tourism Management, 25: 471–481.