بررسی تأثیر جو بخشش درک شده بر نگرش‌ها و رفتارهای کاری کارکنان هتل‌آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیران شهر مشهد

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با وجود اینکه امروزه منافع فراوان جوّ بخشش درک شده در سازمان‌ها مورد تأیید قرارگرفته است، بسیاری از کسب‌وکارهای فعال درزمینه ارائه خدمات، خصوصاً در صنایع مرتبط با گردشگری، از این مقوله مهم غافل مانده‌اند. از این منظر، تحقیق پیش رو درصدد بررسی تأثیر جوّ بخشش درک شده بر رفتار یادگیری، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل بوده و علاوه بر آن، به بررسی نقش میانجی‌گری رفتار یادگیری در روابط متغیر مستقل و وابسته می‌پردازد. لذا این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و با توجه به اینکه در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه، تلاش می­شود که میزان و نوع روابط بین متغیرها، برای پاسخ به مسئله‌ای علمی، در دنیای واقعی موردبررسی قرار گیرد، لذا این تحقیق به لحاظ روش انجام کار از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، متصدیان پذیرش هتل‌آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیران شهر مشهد است که بر اساس آمار و اطلاعات موجود (در زمان تحقیق) تعداد آن‌ها حدود 580 نفر است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جوّ بخشش درک شده دارای تأثیر مثبتی بر رضایت شغلی و رفتار یادگیری کارکنان است، بااین‌حال برخلاف فرضیه مطرح‌شده در تحقیق، رابطه میان جو بخشش درک شده و تمایل به ترک شغل مورد تأیید قرار نگرفت.علاوه بر این نقش میانجی‌گری رفتار یادگیری در ارتباط میان جوّ بخشش درک شده، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم
 2. ابن شعبه حرانى و بن حسن ، على‏ (1363). تحف العقول‏‏، قم: جامعه مدرسین، چاپ دوم.
 3. بحرانى، سید هاشم بن سلیمان‏ (1374). البرهان فی تفسیر القرآن‏، قم: مؤسسه بعثه، جلد 5‏، چاپ اول.
 4. تمیمى آمدى و بن عبدالواحد، محمد (1366). تصنیف غررالحکم و درر الکلم، قم: دفتر تبلیغات.چاپ اول.
 5. حسین زاده، طیبه و رستگار، احمد (1392). رابطه سرمایه‌های روان‌شناختی و تمایل به ترک شغل با تأکید بر نقش واسطه‌ای فرسودگی شغلی، فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، سال2، شماره 7، صص: 34-53.
 6. رستگار، عباسعلی؛ موسوی داودی، سید مهدی و فرتاش، کیارش (1392). بررسی تأثیر عجین شدن با شغل بر رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، سال 2، شماره 4: 18-7.
 7. مجلسى، محمدباقر بن محمدتقی‏ (1403ق). بحار الأنوار‏، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 111جلد، چاپ دوم.
 8. محمودی، سمیه؛ رنجبریان، بهرام و فتحی، سعید (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران، فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال چهارم، شماره 13، صص: 92-72.
 9. محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمدرحیم (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار smart- PLS، تهران: انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر چاپ اول.
 10. مقیمی، سید محمد (1377). سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی، تهران: ترمه، چاپ اول.
 11. Adams, G.S., Zou, X., Inesi, M.E. and Pillutla, M. M. (2015). Forgiveness is not always divine: When expressing forgiveness makes others avoid you, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 126: 130-141.
 12. Allen, T.D., Johnson, R.C., Kiburz, K.M., and Shockley, K. M. (2013). Work–family conflict and flexible work arrangements: Deconstructing flexibility, Personnel Psychology, 66(2): 345-376.
 13. Babcock-Roberson, M.E. and Strickland, O. J. (2010). The relationship between charismatic leadership, work engagement, and organizational citizenship behaviors, The Journal of Psychology, 144(3): 313-326.
 14. Bakker, A.B. and Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art, Journal of Managerial Psychology, 22(3): 309-328.
 15. Barclay, L.J. and Saldanha, M.F. (2016). Facilitating forgiveness in organizational contexts: Exploring the injustice gap, emotions, and expressive writing interventions, Journal of Business Ethics, 137(4): 699-720.
 16. Bradley, B.H., Postlethwaite, B.E., Klotz, A.C., Hamdani, M.R. and Brown, K. G. (2012). Reaping the benefits of task conflict in teams: the critical role of team psychological safety climate, Journal of Applied Psychology, 97(1): 151.
 17. Carmeli, A. and Gittell, J.H. (2009). High‐quality relationships, psychological safety, and learning from failures in work organizations, Journal of Organizational Behavior, 30(6): 709-729.
 18. Chou, L.F., Wang, A.C., Wang, T.Y., Huang, M.P. and Cheng, B.S. (2008). Shared work values and team member effectiveness: The mediation of trustfulness and trustworthiness, Human Relations, 61(12): 1713-1742.
 19. Cox, S.S. (2011). A forgiving workplace: An investigation of forgiveness climate and workplace outcomes, Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2011:1-6, Doi:10.5465/AMBPP.2011.65869629
 20. Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams, Administrative Science Quarterly, 44(2): 350-383.
 21. Edwards, B.D., Bell, S.T., Arthur Jr, W. and Decuir, A.D. (2008). Relationships between facets of job satisfaction and task and contextual performance, Applied psychology, 57(3): 441-465.
 22. Guchait, P. and Hamilton, K. (2013). The temporal priority of team learning behaviors vs. shared mental models in service management teams, International Journal of Hospitality Management, 33: 19-28.
 23. Guchait, P., Kim, M.G. and Namasivayam, K. (2012). Error management at different organizational levels–frontline, manager, and company, International Journal of Hospitality Management, 31(1): 12-22.
 24. Guchait, P., Madera, J.M. and Dawson, M. (2016). Should Organizations Be Forgiving or Unforgiving? A Two-Study Replication of How Forgiveness Climate in Hospitality Organizations Drives Employee Attitudes and Behaviors, Cornell Hospitality Quarterly, 54(4): 379-395.
 25. Guchait, P., Paşamehmetoğlu, A. and Dawson, M. (2014). Perceived supervisor and co-worker support for error management: Impact on perceived psychological safety and service recovery performance, International Journal of Hospitality Management, 41: 28-37.
 26. Kim, W.G., Leong, J.K. and Lee, Y.K. (2005). Effect of service orientation on job satisfaction, organizational commitment, and intention of leaving in a casual dining chain restaurant. International Journal of Hospitality Management, 24(2): 171-193.
 27. Locke, E. (1976). The nature and causes of job satısfaction, Handbook of Industrial and Organizational Psvchology, Chicago, 45: 1297-1349.
 28. Lund, D.B. (2003). Organizational culture and job satisfaction, Journal of Business & Industrial Marketing, 18(3): 219-236.
 29. Mathieu, J.E., Heffner, T.S., Goodwin, G.F., Salas, E. and Cannon-Bowers, J. A. (2000). The influence of shared mental models on team process and performance, Journal of Applied Psychology, 85(2): 273.
 30. Nadiri, H. and Tanova, C. (2010). An investigation of the role of justice in turnover intentions, job satisfaction, and organizational citizenship behavior in hospitality industry, International Journal of Hospitality Management, 29: 33-41.
 31. Namkung, Y. and Jang, S. (2010). Service failures in restaurants: which stage of service failure is the most critical? Cornell Hospitality Quarterly, 51(3): 323-343.
 32. Palanski, M.E. (2012). Forgiveness and reconciliation in the workplace: A multi-level perspective and research agenda. Journal of Business Ethics, 109(3): 275-287.
 33. Rizwan, M., Shahzad, N., Sheikh, Q., Batool, S., Riaz, M. and Saddique, S. (2013). Variables that have an impact on employee satisfaction and turnover intention, International Journal of Research in Commerce, Economics and Management, 3(3): 131-138.
 34. Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement, Journal of Managerial Psychology, 21: 600-619
 35. Steers M. and Porter L.W. (1991). Motivation and Work Behavior: McGraw- Hill.
 36. Springer, G.J. (2011). A study of job motivation, satisfaction, and performance among bank employees, Journal of Global Business Issues, 5(1): 29.
 37. Van Dyck, C., Dimitrova, N.G., De Korne, D.F. and Hiddema, F. (2013). Walk the talk: Leaders’ enacted priority of safety, incident reporting, and error management Leading in health care organizations: Improving safety, satisfaction and financial performance (pp. 95-117): Emerald Group Publishing Limited.
 38. Van Dyck, C., Frese, M., Baer, M. and Sonnentag, S. (2005). Organizational error management culture and its impact on performance: a two-study replication, Journal of Applied Psychology, 90(6):1228.
 39. Wong, C.A. and Laschinger, H.K. (2013). Authentic leadership, performance, and job satisfaction: the mediating role of empowerment, Journal of Advanced Nursing, 69(4): 947-959.
 40. Wu, T.T. (2014). Using smart mobile devices in social-network-based health education practice: A learning behavior analysis, Nurse Education Today, 34(6): 958-963.