پیامدهای گرمایش جهانی بر مناطق گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی شهری، دانشگاه مازندران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی پیامدهای گرمایش جهانی و اثرات آن بر مناطق گردشگری سواحل جنوبی دریای مازندران صورت گرفت. در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که روی هشت مرکز سینوپتیک استان­های گیلان، مازندران و گلستان صورت گرفت، به کمک شاخص اقلیم گردشگری TCI و آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه وضعیت موجود گردشگری استان­ها به‌صورت ماهانه، فصلی و سالانه موردبررسی قرار گرفت. به کمک رگرسیون خطی چندگانه و بر اساس اطلاعات موجود، این شاخص تا سال 2100 میلادی پیش‌بینی و با آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه با اندازه‌گیری مکرر روند تغییرات این شاخص بررسی شد. کلیه آزمون­ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 24 انجام گرفت. بین شهرهای استان گیلان، مازندران و گلستان اختلاف معنی‌داری ازنظر شاخص TCI وجود داشت. (P

کلیدواژه‌ها


 1. احمدآبادی، علی. (1386). ارزیابی اقلیم توریستی ایران با استفاده از شاخص اقلیم توریستی (TCI) و پهنه­بندی آن با استفاده از سیستم­های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس.
 2. اکبری، مهری و نودهی، وحیده. (1394). بررسی و تحلیل روند بارش سالانه و تابستانه استان گلستان، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، سال 5، شماره 17، 141-150.
 3. خلیلی اقدم، نبی، مساعدی، ابوالفضل، سلطانی، افشین و کامکار، بهنام. (1391). ارزیابی توانایی مدل LARS-WG در پیش‌بینی برخی از پارامترهای جوی سنندج، مجله پژوهش‌های حفاطت آب وخاک،سال 19، شماره 4: 122 -85.
 4. دشت بزرگی، آمنه، علیجانی، بهلول، جعفرپور، زین العابدین و شکیبا، علیرضا. (1394). شبیه‌سازی شاخص‌های حدی دمای استان خوزستان بر اساس سناریوهای RCP، مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره: 16: 123-105.
 5. دلقندی، مهدی و موذن زاده، روزبه. (1395). بررسی تغییرات مکانی زمانی بارش و دمای ایران تحت شرایط تغییر اقلیم با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل‏ های AOGCM و سناریوهای انتشار، اکو هیدرولوژی ، سال 3، شماره 3: 321-331.
 6. رورده، همت الله، باعقیده، محمد، داداشی رودباری، عباسعلی. (1393). بررسی اثر توپوگرافی بر پتانسیل اقلیم گردشگری (مطالعه ی موردی: استان مازندران). مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال 3، شماره 11: 200-217.
 7. سازمان هواشناسی کل کشور
 8. صالحی، صادق و پازوکی نژاد، زهرا. (1396). جامعه و تغییرات آب و هوا، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چاپ اول.
 9. عزیزی، قاسم. (1383). تغییراقلیم، نشر قومس، چاپ اول.
 10. غلامی، عباس، حبیب نژاد روشن، محمود و وفاخواه، مهدی. (1396). بررسی تغییرات زیست محیطی- اقلیمی بر روی روند بارندگی با استفاده از آزمون ناپارامتری من- کندال و آزمون سن در ایستگاههای منتخب استان مازندران، علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال 11، شماره 39: 101-104.
 11. فتوحی، صمد. زهرایی، اکبر و ابراهیمی تبار، ابراهیم. (1392). ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری استان های شمالی حاشیه دریای خزر، فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.
 12. فرج زاده، منوچهر و فیضی، وحید (1391). آشکارسازی تغییرهای زمانی – مکانی عناصر دماوبارش درایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی برنامه ریزی وآمایش فضا، سال 16: شماره 4: 66-49.
 13. قاسمی فر، الهام، علیجانی، بهلول و سلیقه، محمد. (1395). بررسی تغییرات دمایی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از سه مدل SDSM ،LARSWG و مدل شبکه عصبی مصنوعی، فصلنامه جغرافیای طبیعی، دوره  9 , شماره  4 (پیاپی 34): 23-41.
 14. محمدی، حسین، رنجبر، فیروز، محمدخانی، مرتضی، و هاشمی، طاهره سادات (1389). تحلیلی بر رابطه اقلیم و گردشگری، فصلنامه مطالعات جهانگردی، سال 3، شماره 10: 147-129.
 15. محمودی، حسین و پازوکی نژاد، زهرا. (1392). تغییرات آب و هوا و سیاست‌های مقابله در صنعت گردشگری، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره 2، شماره 6: 93-108.
 16. مرکز آمار ایران
 17. Amelung, B. and Moreno, A. (2012). Costing the impact of climate change on tourism in Europe: results of the PESETA project. Climatic Change, 112(1): 83-100.
 18. Dubois, G. and Paul, J. (2006). Tourism and Climate Change: Proposals for a research Agenda, from www.tandfonline.com.
 19. Dubois, G., Ceron, J-P., Gössling S. and Hall CM. (2016). Weather preferences of French tourists: lessons for climate change impact assessment. Climatic Change, 16(2): 339-351.
 20. Farajzadeh, H. and Matzarakis A. (2009). Quantification of climate for tourism in the northwest of Iran. Meteorological Applications, 16(4): 545-555.
 21. IPCC. (2007). Climate Change 2007: 4th Assessment Report on. Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 438.
 22. IPCC. (2014). Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151.
 23. McKercher, B., Prideaux, B. and Pang, S. (2010). Attitude of Tourism Students to the Environment and Climate Change, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18(1-2): 108-143.
 24. Mieczkowski, Z. (1985). The tourism climatic index: a method of evaluating world climates for tourism. Canadian Geographer, 29(3): 220-233.
 25. Mihailović, DT. Lalić., B, Drešković., N, Mimić., G, Djurdjević, V. and Jančić, M. (2015). Climate change effects on crop yields in Serbia and related shifts of Köppen climate zones under the SRES‐A1B and SRES‐A2. International Journal of Climatology, 35(11): 3320-3334.
 26. Mongelli, I., Tassielli, G. and Notarnicola, B. (2006). Global warming agreements, international trade and energy/carbon embodiments: an input–output approach to the Italian case. Energy Policy, 34(1): 88-100.
 27. Neter, K. (1988). Applied Linear Statistical Models. Fifth Edition ed.
 28. Salinger, M. J. (2005). Climate variability and change: past, present and future—an overview. In Increasing Climate Variability and Change, 70(1-2): 9-30.
 29. Scott, D., Amelung, B. and Becken, S. (2007). Climate Change and Tourism: Responding to Global Channenges, from: sdt.unwto.org (Oct/7/2013).
 30. Wilby, R.L., Dawson, C.W. and Barrow, E.M. (2002). SDSM—a decision support tool for the assessment of regional climate change impacts. Environmental Modelling & Software, 17(2): 145-157.