تاثیر جامعه میزبان بر تصویر ذهنی گردشگران از فضای شهری جمعی باز: یک مطالعه کیفی در بستر شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری طراحی شهری،استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

2 دکتری طراحی شهری، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

فهم تعاملات بین جامعه میزبان و گردشگران، عاملی مهم در شناخت و مدیریت گردشگری است. بخشی از این موضوع، تاثیری است که جامعه میزبان بر تصویر ذهنی مهمان (گردشگر) از مقصد می­ گذارد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جامعه میزبان بر تصویر ذهنی گردشگران از فضاهای شهری جمعی باز است. این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام شده است. مشارکت کنندگان 24 گردشگر داخلی شهر اصفهان بودند که تجربه بازدید‏های قبلی از این شهر و فضا‏های آن‏را داشتند. جمع ‏آوری داده‏ ها توسط مصاحبه ‏های نیمه‏ ساختار‏یافته انجام شد و تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. 5 مقوله اصلی از تحلیل داده‏ ها بدست آمد: 1) سرزندگی، 2) تاکیدات میزبان در فضا، 3) خود‏معرفی میزبان، 4) حس گردشگر از میزبان و 5) غذا. نتایج این مطالعه به متخصصان و مدیران گردشگری و طراحان و مدیران فضا‏های شهری کمک می کند تا تصویر ذهنی گردشگران از فضا‏های شهری را بهتر شناخته و از این طریق، زمینه ارتقا سطح گردشگری شهری را فراهم‏ تر نمایند.

کلیدواژه‌ها


  1. زنگی آبادی، علی، محمدی، جمال و زیرک باش، دیبا (1385). تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان، جغرافیا و توسعه، دوره 4، شماره 8: 131 - 156.
  2. کیانی فیض‏آبادی، زهره (1395). تاثیر تصویر و شخصیت مقصد بر دلبستگی و رضایت گردشگران (مطالعه موردی: گردشگران داخلی شهر اصفهان)، برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، دوره 5، شماره 16: 149- 167.
  3. ملکی مین‏باش رزگاه، مرتضی، بلوچی، حسین و فارسی‏زاده، حسین (1394). تاثیر تصویر مقصد و رضایت از مقصد بر نیت­های بازدید گردشگران، برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، دوره 4، شماره 12: 11- 33.