دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 1-168 
5. تحلیل نقش توریسم بر رفاه اقتصادی با روش داده های تابلویی

صفحه 96-121

شهریار زروکی؛ حسنا ازوجی؛ سیده رقیه ساداتی امیری