تأثیر مخاطرات آب و هوایی بر تعداد گردشگران خارجی شهر اصفهان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد

2 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آب­ و­ هوا و اعتدال آن، میزان پذیرش و جذب مسافر و گردشگر را افزایش می­ دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مخاطرات آب­ و ­هوایی خشکسالی، سرماهای­ فرین، گرماهای­ فرین، بارش­ شدید، گرد­ و ­غبار، یخبندان و آلودگی­ هوا با تعداد گردشگران خارجی شهر اصفهان صورت گرفته است. در این راستا از آمار مجموع بارش، حداقل­ مطلق­ دما، حداکثر­مطلق­ دما، حداکثر بارش 24 ساعته، تعداد روزهای همراه با گرد­و­خاک، تعداد روزهای همراه با یخبندان، شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان و تعداد گردشگران خارجی طی دوره آماری 93-1382 در مقیاس ماهانه استفاده شد. به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه از روش رگرسیون خطی و همبستگی پیرسون استفاده و ارتباط­ سنجی­ ها در مقیاس ماهانه، سالانه و سری زمانی صورت پذیرفت. در ادامه، ارتباط­سنجی با زمان تأخیر یک­ ماهه، دو­ماهه و یک­ساله انجام شد. نتایج حاکی از آن است که در ماه­ های سرد، بین سرماهای­ فرین، گرد­ و­ غبار و یخبندان و در ماه­ های گرم، خشکسالی و گرد­ و ­غبار و تعداد گردشگران ارتباط وجود داشته است. در مقیاس سالانه نیز بین سرماهای فرین، گرماهای فرین و یخبندان و تعداد گردشگران تقریباً در تمام سال­های مورد مطالعه ارتباط مشاهده شد. بررسی سری زمانی مورد مطالعه نیز حاکی از وجود ارتباط بین گرماهای­ فرین، یخبندان، سرماهای­ فرین، شاخص کیفیت­ هوا و تعداد گردشگران می ­باشد. در مجموع می­توان بیان نمود که طی دوره آماری مورد مطالعه به ترتیب آلودگی­ هوا، گرماهای­ فرین، روزهای همراه با یخبندان، سرماهای­ فرین، گرد ­و­ غبار، خشکسالی و در نهایت بارش­ شدید بیش از سایر مخاطرات با تعداد گردشگران ارتباط داشته است.

کلیدواژه‌ها