تحلیل محتوای کتاب‌های درسی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مؤلفه‌های آموزش گردشگری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه مازندران

2 علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر

3 دانشیار جامعه شناسی محیط زیست و مدیر مسول مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری

4 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر

10.22080/jtpd.2019.13761.2805

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل محتوای کتاب‌های درسی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مؤلفه‌های آموزش گردشگری می‌باشد. روش مورد استفاده در تحلیل محتوای پژوهش حاضر، آنتروپی شانون بوده و واحد تحلیل صفحات (متن، پرسش‌ها، تمرین‌ها، تصاویر) بودند که در مجموع 829 صفحه را شامل می‌شد. جامعه آماری پژوهش شامل 9 کتاب‌درسی پایه ششم ابتدایی بوده که از این میان هشت عنوان شامل کتاب فارسی(خوانداری)، فارسی( نوشتاری)، علوم‌تجربی، مطالعات ‌اجتماعی، هدیه‌های آسمانی، قرآن، کار و فناوری و تفکر و پژوهش به‌عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. نتایج تجزیه و تحلیل حاکی از آن بوده که از 829 صفحه کتاب درسی پایه ششم 75 مورد فراوانی در رابطه با مؤلفه‌های آموزش گردشگری یافت شد که بیشترین میزان توجه مربوط به مؤلفه گردشگری چیست و کمترین میزان توجه مربوط به مؤلفه گردشگر کیست بوده است؛ از طرفی مؤلفه ها از توزیع و پراکندگی مناسبی در کتاب‌های درسی برخوردار نبودند

کلیدواژه‌ها