شناسایی شاخص‌های اثربخش تصویر پردازی سازمانی در صنعت گردشگری ایران با استفاده از رویکرد کیفی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه آراد اسلامی واحد چالوس، رشته مدیریت دولتی

2 دانشجوی مقطع دکتری، مدیریت دولتی رفتار سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

10.22080/jtpd.2019.14890.2914

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی مهم‌ترین شاخص‌های اثربخش تصویر پردازی سازمانی در صنعت گردشگری ایران صورت گرفت. بدین ترتیب این تحقیق از جهت هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از جهت ماهیت داده‌ها از نوع کیفی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق 40 منبع، شامل اسناد و مدارک بالادستی در حوزه تصویرپردازی صنعت گردشگری و همچنین خبرگان این صنعت است که شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در گروه مدیریت و گردشگری و فعال در حوزه صنعت گردشگری می‌باشند. در این تحقیق، در ابتدا با استفاده از تحلیل محتوای متنی 136 شاخص از منابع بالادستی استخراج شدند. شاخص‌ها در قالب پرسشنامه بسته طی سه دوره در اختیار خبرگان قرار گرفتند. در هر دوره با استفاده از امتیازی که پاسخ‌دهندگان برای هر شاخص در نظر گرفتند و تحلیل دلفی کیفی، تعدادی از شاخص‌ها غربال شدند. در نهایت 47 زیرمقوله به عنوان شاخص‌های اثربخش تصویرپردازی سازمانی در صنعت گردشگری ایران در 7 مقوله اصلی شامل: اقتصادی، برند سازی، کیفیت برند، پتانسیل گردشگری منطقه، فعالیت های تبلیغاتی، تصویر سازی متمرکز بر شغل و مدیریت کلان معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها