شبکه مضامین محیطی موثر بر شکل گیری اتحادهای استراتژیک (مورد مطالعه: کسب وکارهای گردشگری پزشکی ایران)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هییت علمی دانشگاه سمنان

10.22080/jtpd.2019.13914.2826

چکیده

ویژگی‌های متعدد صنعت گردشگری از جمله شکنندگی ، حضور پر رنگ بنگاه‌های کوچک و متوسط و گستردگی کسب و کارهای وابسته به این صنعت موجب شده است تا تشکیل اتحادهای استراتژیک به یکی از مهمترین راهبردهای صنعت گردشگری تبدیل شود. در این میان، در برخی از شاخه‌های گردشگری نظیر گردشگری پزشکی -که خود از دو صنعت مجزای گردشگری و پزشکی تشکیل شده و همکاری میان این دو الزامی می‌باشد – ضرورت شکل‌گیری چنین اتحادهایی دو چندان است. این در حالی است که، به نظر می‌رسد تاکنون تحقیقی در کشور مبنی بر ابعاد و مولفه‌های موثر بر شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک میان کسب و کارهای گردشگری پزشکی صورت نپذیرفته است. تحقیق حاضر در پی شناسایی ابعاد و مولفه‌های محیطی موثر بر شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک میان کسب و کارهای گردشگری پزشکی است. 17 نفر از خبرگان صنعت با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی شناسایی، داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از نرم افزار Maxqda10 براساس منطق روش تحلیل مضمون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که 6 مضمون فراگیر محیطی شامل عوامل قانونی، فرهنگی، کانال جذب بیمار، اقتصادی، تکنولوژیکی، اطلاعاتی و ارتباطی و همچنین سیاسی بر شکل‌گیری اتحاد‌ها در کسب و کارهای گردشگری پزشکی، موثر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها