بررسی اثر صنعت گردشگری بین المللی بر رشد اقتصادی: مطالعه بین کشوری با کمک تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جهانگردی و هتلداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد وحسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشکده مدیریت،گروه مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22080/jtpd.2019.14902.2922

چکیده

این تحقیق به بررسی تأثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی ۸۲ کشور مختلف توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌پردازد که براساس میزان دسترسی به داده‌ها انتخاب شده‌اند (در دوره زمانی ۱۹۹۵ ـ ۲۰۱6). متوسط رشد سالیانه سرانه واقعی در پنج زیردوره ۴ ساله و زیردوره 2 ساله ۲۰۱۵ ـ ۲۰۱۶ انتخاب و تعداد گردشگران بین‌المللی ورودی و خروجی از هر کشور به عنوان جانشین‌های متغیر گردشگری در نظر گرفته شده‌اند. متغیرها عبارتند از: درجه توسعه‌یافتگی، نرخ سرمایه‌گذاری فیزیکی، نرخ سرمایه انسانی، درجه باز بودن تجاری، هزینه‌های مصرفی دولت، نرخ تورم، نوسانات نرخ رشد و حقوق سیاسی. اثر متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی با روش گشتاورهای سیستمی داده‌های تابلویی پویا سه بار برآورد شده‌اند؛ یک بار با کمک لگاریتم تعداد گردشگران بین‌المللی ورودی به عنوان متغیر جانشین توسعه گردشگری، یک بار هم با کمک متغیر لگاریتم تعداد گردشگران بین‌المللی خروجی و سرانجام با لحاظ هر دو متغیر به عنوان متغیرهای جانشین توسعه گردشگری. نتایج حاصل از برآورد تجربیات سه مدل نشان می‌دهد که اثر ورودی و خروجی گردشگری بر رشد اقتصادی، مثبت و معنادار است و ضرایب سایر متغیرهای توضیحی نیز از لحاظ نظری دارای علامت‌های مورد انتظار هستند.

کلیدواژه‌ها