بازنمایی هویت ملی در جاذبه های گردشگری تاریخی شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی، عضو هیئت علمی، دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

3 استادیار دانشگاه ازاداسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

مسئله‌ی اصلی پژوهش این است که کدام مؤلفه‌های هویتِ ملی در این جاذبه های گردشگری بازنمایی شده‌اند و این بازنمایی به چه صورتی اتفاق افتاده است. روش پژوهش از نوع تحلیل نشانه‌شناسی و به‌طور خاص تحلیل اسطوره‌ای رولان بارت است. نمونه‌های مورد بررسی شامل 6 نماد و نشانه‌ی شهری در اصفهان است که به صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که برخی مؤلفه‌های هویتِ ملی در این نشانه‌ها بازنمایی شده و به نمایش درآمده‌اند. مسئله‌ی بنیادی که در این زمینه وجود دارد، نقش مذهب و دین وارتباط آن با ایرانی‌بودن است. عموما مؤلفه‌های دینی و ملی در نشانه‌ها و نمادهای مورد بررسی در کنار هم به کار رفته‌اند و جدایی اندکی بین آن‌ها وجود دارد. بیشتر آثار موردبررسی مرتبط به دوران صفویه و بعد از آن هستند و آنچه در این نشانه‌ها بیشتر نمایان است و بازنمایی می‌شود، تلاش برای بازنماییِ مؤلفه‌های هویتی تشیع به عنوان دین رسمی از دوران صفویه به بعد است. اما مسئله‌ی بنیادی‌تر این است که این فرم از بازنمایی، تنها به مؤلفه‌های مذهبی تشیع محدود نشده است و در بیشتر مواقع، شاهد تلفیقی از ایرانیت و تشیع هستیم.

کلیدواژه‌ها