طراحی مدل رفتاری توسعه‌ی صنعت گردشگری ایران با محوریت جذب گردشگران خارجی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 19395-3697 ، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 19395-3697 ، تهران، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 19395-3697 ، تهران، ایران

4 مربی و دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 19395-3697 ، تهران، ایران،

چکیده

تجربه‌ی بلند مدت بسیاری از مناطق موفق گردشگری دنیا نشان داده است که رفتارهای توسعه‌ا‌ی صنعت گردشگری باید منطبق با شرایط خاص آن مناطق باشد. به دلیل عدم توجه شایسته به این موضوع است که توسعه‌ی صنعت گردشگری در ایران همواره دستخوش تغییرات شدید بوده و میزان توسعه با توان بالقوه‌ی آن هم‌خوانی مناسبی ندارد. محقق در این پژوهش، هدف اصلی خود را پاسخگویی به این سوال قرار داده است که مدل رفتاری توسعه‌ی صنعت گردشگری ایران با محوریت جذب گردشگران خارجی چگونه است؟ با عنایت به این موضوع، پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع تحقیقات پیمایشی- اکتشافی بوده و از رویکرد معادلات ساختاری برای دست‌یابی به مدل مورد نظر استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از مجریان و فعالین در صنعت گردشگری است. نتیجه‌ی نهایی پژوهش ابعاد توسعه‌ای صنعت گردشگری کشور با هدف ورود گردشگران خارجی را در سه بُعد: 1- مبادی گردشگرفرست خارجی، 2- حمل‌ونقل و 3- مقاصد گردشگرپذیر داخلی مشخص نموده و از سوی دیگر برای توسعه‌ی این ابعاد سه‌گانه، نوع رفتارهای تأثیرگذار را در سه محور: 1- رفتارهای نهادی، 2- رفتارهای مردمی و 3- رفتارهای تولیدی تعیین کرده است.

کلیدواژه‌ها