نقش گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده ی حامیان مالی ورزشی در تقویت جایگاه گردشگری ورزشی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده‌ی حامیان مالی ورزشی در تقویت جایگاه گردشگری ورزشی در ایران می‌باشد. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی پیمایشی است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی اساتید مدیریت ورزشی و گردشگری تمامی استان‌های ایران بود. حجم نمونه‌ی آماری با استفاده از نرم‌افزار G-POWER و فرمول کوکران 252 نفر برآورد شد. روش نمونه‌گیری، احتمالی محدود از نوع خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. پرسشنامه‌ی استاندارد گرایش کارآفرینانه هاگس و مورگان (2007)، پرسشنامه‌ی استاندارد عوامل انگیزاننده‌ی حمایت ورزشی همتی‌نژاد و همکاران (1395) و پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته‌ی تقویت جایگاه گردشگری ورزشی به‌کار گرفته شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و Amos صورت گرفت. از آزمون‌‌ کلموگروف اسمیرنوف برای مشخص کردن نرمال بودن جامعه‌ی آماری؛ از همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه‌ها و از مدل معادلات ساختاری به منظور بررسی اثر گرایش کارآفرینانه و عوامل انگیزاننده‌ی حامیان مالی ورزشی بر تقویت جایگاه گردشگری ورزشی استفاده شد. نتایج نشان داد، بعد نوآوری بیش‌ترین تأثیر را بر گرایش کارآفرینانه، تسهیلات بیش‌ترین تأثیر را بر عوامل انگیزاننده‌ی حامیان مالی ورزشی و الزامات بهداشتی بیش‌ترین تأثیر را بر تقویت جایگاه گردشگری ورزشی داشتند. از این‌رو، اهمیت دادن و سرمایه‌گذاری در عامل‌هایی که از نظر کارشناسان اهمیت بیش‌تری در تقویت جایگاه گردشگری ورزشی دارند، ضروری است.

کلیدواژه‌ها