واکاوی چالش‌های کالبدی توسعه‌ی گردشگری روستایی با استفاده از نظریه بنیانی (مطالعه‌ موردی؛ روستاهای هدف گردشگری استان زنجان)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان. دانشکده علوم اجتماعی

2 دانشگاه زنجان

10.22080/jtpd.2021.20216.3408

چکیده

هدف از تحقیق حاضر واکاوی چالش‌های کالبدی توسعه گردشگری در نواحی روستایی با استفاده از نظریه بنیانی در روستاهای هدف گردشگری استان زنجان می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای-کاربردی و از نظر پارادایم در گروه تحقیقات کیفی قرار می‌گیرد و از بعد روش از نظریه بنیانی بهره برده است. جهت گردآوری اطلاعات از اسناد کتابخانه‌ای، تهیه عکس و فیلم، مصاحبة عمیق و مشاهده مستقیم و غیرمشارکتی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران محلی هشت روستای هدف گردشگری استان زنجان می‌باشد.داده‌های جمع‌آوری شده از طریق تحلیل محتوایی مورد واکاوی قرار گرفتند. با پیوند دادن کدها (کدگذاری باز)، مفاهیم (کدگذاری محوری)، مقوله‌ها (کدگذاری انتخابی) و تایید اعتبار مفاهیم بدست آمده تحقیق از شیوه روش کانونی توسط خبرگان، مدل مفهومی تحقیق ترسیم شد و تأیید نظر کارشناسان نیز به مدل اعتبار بخشید. نتایج حاصل تحقیق نشان می‌دهد که روستاهای هدف گردشگری استان زنجان با چالش‌های کالبدی همچون تخریب بافت و معماری سنتی روستا، مسائل‌محیطی، ضعف امکانات-خدمات، ضعف زیرساخت‌ها و ناوگان حمل‌و نقل روبرو می‌باشند.

کلیدواژه‌ها