ارزیابی توانمندی توسعه‌ی گردشگری پایدار ژئومورفوسایت‌ها با تأکید بر روش کومانسکو (مطالعه‌ی موردی: ژئومورفوسایت‌های مسیرگردشگری کرج – چالوس تا تونل کندوان)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
ژئومورفوسایت‌ها  لندفرم‌های ژئومورفولوژیکی هستند که از اهمیت قابل توجهی در توسعه‌ی گردشگری برخوردارند. ایران از جمله مناطقی است که به دلیل تنوع  لندفرم‌ها توانمندی قابل توجهی در جذب گردشگران دارد. در مسیر گردشگری نوستالژیک کرج – چالوس تا تونل کندوان شش  ژئومورفوسایت مشهور و برگزیده که گردشگران از تعداد  قابل توجهی از آن‌ها  بازدید می‌کنند،  برای ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی  به روش کومانسکو انتخاب شد. بر طبق این روش هر لندفرم دارای پنج ارزش (علمی، اقتصادی، زیبایی‌شناختی، مدیریت و کاربری و فرهنگی) است که هریک از این ارزش‌ها نیز بر اساس چند زیرمعیار محاسبه می‌شوند. اطلاعات مربوط به ارزش هر لندفرم از طریق مصاحبه و پرسش‌نامه بر اساس روش کومانسکو کسب و بر روی آن‌ها بررسی‌های آماری انجام گرفت. نتایج تحقیق بیانگر ارزش  بالای  ژئومورفوسایت‌  دره‌ی شهرستانک با 61/14 امتیاز و  همچنین امتیاز  پایین  ژئومورفوسایت آبشار پل آهنی با 23/11 نمره، در میان این لندفرم‌هاست. به نظر می‌رسد که امتیاز بالای دره‌ی شهرستانک در این امتیازبندی  بیشتر  به دلیل تنوع پدیده‌های ژئومورفیکی موجود و امتیاز پایین لندفرم آبشار پل آهنی به علت نمره‌ی کم‌ارزش فرهنگی آن ‌باشد. نتایج این پژوهش می‌تواند به عنوان یک سند در برنامه‌ریزی و مدیریت محیطی جهت توسعه‌ی پایدار گردشگری در منطقه‌ی مورد مطالعه و نمونه‌ای برای انجام این‌گونه بررسی‌ها در مناطق گردشگری دیگر باشد.

کلیدواژه‌ها