دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 1-206 
1. تحلیلی برسیاست‌گذاری گردشگری در ایران

صفحه 11-32

رحیم حیدری چیانه؛ سیده خدیجه رضاطبع ازگمی؛ ناصر سلطانی؛ اکبر معتمدی مهر


9. بررسی آثار شرکت گردشگری پدیده بر توسعه‌ی شهری در شاندیز

صفحه 158-182

علی اکبر عنابستانی؛ یوسف زیاری؛ زهرا عنابستانی