پیامدهای محیط زیستی گردشگران بر نواحی ساحلی دریای مازندران از دیدگاه مردم و مسئولین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشگاه آزاد لاهیجان

چکیده

چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی پیامدهای محیط­زیستی گردشگران بر نواحی ساحلی دریای مازندران است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل تمامی گردشگران سواحل دریای مازندران است. از طریق فرمول کوکران 270 نفر از این گردشگران به عنوان نمونه‌ی آماری تعیین گردید و به‌وسیله‌ی نمونه‌گیری تصادفی نیز انتخاب شدند. داده­های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از دیدگاه خانوارهای ساکن در سواحل و مسئولان مرتبط گردآوری شد، که روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه آن بر اساس نظر اساتید مرتبط و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ (81/0 – 92/0) تأییدگردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار آماریSPSS استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که پیامدهای مثبت محیط زیستی گردشگران ساحلی نسبت به پیامدهای منفی آن کثرت بیشتری دارد و اکثر افراد از ویژگی‌های طبیعی سواحل رضایت دارند؛ ولی از امکانات و تسهیلات رفاهی و بهداشتی رضایت چندانی ندارند. 76 درصد سواحل را از لحاظ مطلوبیت، متوسط و خوب می‌دانندو حدود 23 درصد افرادسواحل را از لحاظ مطلوبیت مناسب نمی­دانند. همچنین اکثر گردشگران معتقدند هتل­ها، رستوران‌ها و مراکز تفریحی در ایجاد پیامدهای محیط­زیستی منفی در سواحل نقش مهم و تأثیرگذاری دارند.

کلیدواژه‌ها