بررسی نقش تصویر گردشگران کنونی در ترغیب گردشگران آتی برای مسافرت به مقصد گردشگری شیراز

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی بر قصد سفر گردشگران خارجی به مقصد گردشگری شیراز است. جامعه­ی آماری این تحقیق شامل گردشگران خارجی­ای است که در ماه­های آبان و آذر سال 1390 به شهر شیراز سفر کرده­ اند. حجم نمونه­ی آماری 100 نفر محاسبه گردید و برای انجام نمونه­گیری از روش تصادفی خوشه­ای دو­مرحله­ای با حجم نابرابر خوشه­ها استفاده شده است. برای جمع­آوری­داده­های تحقیق از پرسش­نامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و آزمون­های آماری تی تک­نمونه­ای و تحلیل واریانس (آنوا) در نرم­افزارSPSS  استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاضر نشان می­دهد تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز مؤثر بوده و در تصمیم­ گیری گردشگران برای انتخاب این شهر به عنوان مقصد گردشگری تأثیر داشته است. همچنین افراد برای متخصّص بودن منبع اطلاعاتی و مشابهت خود با منبع اطلاعاتی اهمیت قائل بوده­اند. از سوی دیگر تجزیه و تحلیل رابطه­ی متغیّرهای جمعیت­شناختی و استفاده از تبلیغات شفاهی نشان می­دهد بین تحصیلات گردشگران و میزان استفاده­ی آن­ها از تبلیغات شفاهی، رابطه­ی معکوس وجود دارد، به این صورت که افراد با تحصیلات کمتر بیشتر از این نوع تبلیغات استفاده کرده­اند. همچنین نتایج نشان می­دهد گردشگران زن بیشتر از گردشگران مرد از این نوع تبلیغات استفاده کرده اند؛ لذا می­توان گفت فراهم کردن تجربه­ی خوب سفر به شهر اصفهان برای گردشگران خارجی می تواند آن­ها را به منابع بالقوه­ای برای تبلیغ این شهر نزد سایر گردشگران بالقوه تبدیل نماید.

کلیدواژه‌ها