پیش بینی تقاضای فصلی توریسم در ایران (کاربرد الگوهای سری زمانی فصلی)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
توریسم نقش مهمی در اشتغال‏زایی و ایجاد درآمد در کشورها دارد و در دهه‏های اخیر، رشد قابل توجهی داشته است. به­دلیل جاذبه‏های فرهنگی و طبیعی، ایران موقعیت منحصربفردی در صنعت توریسم دارد. بنابراین توسعه این صنعت می‏تواند یک روش مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی ایران و کاهش وابستگی آن به نفت باشد. هدف مطالعه حاضر، پیش‏بینی ورود فصلی گردشگر به ایران است. بدین منظور از رهیافت باکس- جنکینز فصلی ([1]SARIMA) و الگوهای جمعی فصلی مبتنی بر آزمون ریشه واحد فصلی استفاده شده است. دوره زمانی مطالعه 44 فصل از سال‏های 90-1380 را شامل می‏شود. نتایج آزمون ریشه واحد فصلی [2]HEGY نشان داد که سری ورود گردشگر خارجی به ایران دارای ریشه واحد فصلی است. مقایسه‌ی نتایج پیش‏بینی­های صورت گرفته با الگوهای جمعی فصلی و SARIMA نشان داد که مدل جمعی فصلی از دقت بیشتری نسبت به الگوی رقیب یعنی SARIMA برخوردار است و از این­رو به­عنوان الگوی مناسب جهت تبیین رفتار فصلی جریان ورود تورسیم به ایران انتخاب شد.[1]Seasonal Auto-Regressive Integrated Moving Average Approach


[2] Hylleberg, Engle, Granger and Yoo test

کلیدواژه‌ها